• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy

23.03.2020

postępowanie powypadkowe w miejscu pracy

Za wypadek przy pracy uznawane jest każde zdarzenie przypadkowe i losowe, które nastąpiło w sposób nagły oraz było wywołane przyczyną zewnętrzną. Konsekwencją takiego zdarzenia jest uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć pracownika. Co ważne aby zdarzenie było uznane za wypadek przy pracy musi ono mieć związek z wykonywaniem czynności służbowych. Pracownik, który ulegnie wypadkowi przy pracy może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie po tym jak zakończy leczenie a jego pracodawca przeprowadzi postępowanie powypadkowe.

 

Zawiadomienie o wypadku przy pracy jest dla pracodawcy podstawą do wszczęcia szeregu działań, które nakłada na niego Kodeks pracy. Zagadnienia dotyczące postępowania powypadkowego regulują zapisy Kodeksu Pracy - art. 231, 234 i 236 - 2371    jak również rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 

Pracodawca, który podejmie informację o zaistniałym wypadku jakiemu uległ jego pracownik zobligowany jest do szeregu działań. Co najważniejsze poszkodowanemu należy udzielić pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, powołać zespół powypadkowy.  

 

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Pracodawca lub inni pracownicy, którzy byli w miejscu wypadku, są zobowiązani do podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, a także do zapewnienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

 

Miejsce, w którym doszło do wypadku, powinno zostać zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, a także przed uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku ze zdarzeniem. Zgodę na uruchomienie urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca. Ma to miejsce po uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, gdy zostały już wykonane oględziny miejsca zdarzenia oraz po sporządzeniu dokumentacji, jeśli taka jest potrzebna. Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zgoda taka może być udzielona przez inspektora pracy w porozumieniu z prokuratorem. 

 

Protokół powypadkowy 

Protokół powypadkowy sporządza zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy czy przedstawiciel pracowników, jeżeli na terenie zakładu pracy nie funkcjonują związki zawodowe. Zespół ma na sporządzenie dokumentacji 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Wzór protokołu można znaleźć w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wypełniony protokół wypadku przy pracy zatwierdza pracodawca. Wcześniej powinien zapoznać się z jego treścią poszkodowany. Ma on prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu, musi zrobić to w formie pisemnej.

 

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy. Na podstawie sporządzonego protokołu pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy. W rejestrze wypadków przy pracy zapisuje się podstawowe informacje dotyczące zdarzenia:

 1. imię i nazwisko poszkodowanego,
 2. miejsce wypadku,
 3. datę wypadku,
 4. informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
 5. datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
 6. stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
 7. datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
 8. liczbę dni niezdolności do pracy,
 9. inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, np. wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Pracodawca jest również  zobligowany do sporządzenia statystycznej karty wypadku. Karta składa się z dwóch części. Część pierwsza statystycznej karty wypadku powinna zostać sporządzona nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy. Część pierwszą statystycznej karty wypadku pracodawca przekazuje do GUS w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiàcu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy. Na sporządzenie i przekazanie części drugiej statystycznej karty wypadku do GUS pracodawca ma 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego.

Firmy współpracujące

X