• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP wstępne i okresowe?

21.10.2021

szkolenia okresowe bhp - co ile

JAK DŁUGO JEST WAŻNE SZKOLENIE BHP WSTĘPNE I OKRESOWE?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma dostatecznej znajomości przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szkolenia BHP są więc obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Ile wynosi ważność szkolenia BHP? Co ile należy je powtarzać?

Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego należy wyznaczyć opierając się na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto pamiętać, że w programach szkoleń w dziedzinie BHP jest ujęty temat: zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Jest to istotne, ponieważ pracodawca powinien wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w swoim zakładzie pracy. Co więcej, pracownik służby BHP lub inna osoba pełniąca zadania tej służby w zakresie swoich zadań nie ma ujętego prowadzenia szkoleń okresowych. Z tego powodu warto to zlecić firmie zewnętrznej bądź wybrać szkolenia okresowe w formie samokształcenia kierowanego - e-learningu.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

Jeśli chodzi o szkolenia wstępne BHP, są one dedykowane dla nowo zatrudnionych pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danych firmach, na danych stanowiskach pracy. Pracownik wykonuje szkolenie wstępne u danego pracodawcy. Jeśli zmieni firmę, musi powtórzyć szkolenie. Szkolenie wstępne BHP składa się z sekcji. Instruktaż ogólny powinien odbyć się w pierwszym dniu zatrudnienia, a instruktaż stanowiskowy, w zależności od potrzeb, może trwać nawet kilka dni. Konieczność powtórzenia instruktażu stanowiskowego dotyczy pracownika przenoszonego na inne stanowisko w obrębie tej samej firmy. Instruktażu stanowiskowego może udzielić przełożony, który sam ma ważne szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami. Ważność szkolenia wstępnego BHP to rok od dnia zatrudnienia. Wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami, które do pierwszego szkolenia okresowego powinny podejść do pół roku od dnia zatrudnienia.

Jeśli chodzi o instruktaż stanowiskowy, w jego trakcie pracownik powinien zostać zapoznany z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz czynnikami środowiska pracy występującymi na tym stanowisku. Pracodawca powinien również zapoznać pracownika z regulaminem pracy. Ma obowiązek go sporządzić, jeśli zatrudnia 50 osób lub więcej, a w zakładzie nie obowiązuje układ zbiorowy (Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy).

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Pierwsze szkolenie okresowe BHP należy odbyć do roku od dnia zatrudnienia. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych wykonują je w ciągu pół roku. Z jaką częstotliwością należy je później powtarzać? To zależy od rodzaju stanowiska pracy.

Ważność szkoleń okresowych w dziedzinie BHP:

  • Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie raz na 6 lat (dotyczy w szczególności zakładów pracy, gdzie rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono co najmniej trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 2373 § 22 Kodeksu pracy).
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni raz na 5 lat.
  • Kadra robotnicza — raz na 3 lata, chyba że wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy muszą je powtarzać co roku.
  • Pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy — powtarzają raz na 5 lat.
  • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych — raz na 5 lat.
  • Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP — raz na 5 lat.

SZKOLENIE PRACOWNIKA A STAN EPIDEMII

W trakcie stanu zagrożenia epidemicznego szkolenia BHP (z wyłączeniem szkoleń okresowych BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych) mogą odbywać się z wykorzystaniem urządzeń technicznych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dopuszczalne są więc szkolenia w formie wideokonferencji oraz w formie samokształcenia kierowanego.

SZKOLENIA BHP A UCZNIOWIE I STUDENCI

Przed dopuszczeniem do pracy praktykanta odbywającego praktykę studencką, należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP. To samo dotyczy uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Szkoleniu stanowiskowemu podlegają uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Podsumowując, organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie z metodami bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w programie dedykowanym dla danego stanowiska. Pracownicy służby bezpieczeństwa oraz inne osoby wykonujące zadania służby BHP, mogą być oddelegowane do prowadzenia szkoleń wstępnych w zakresie BHP- udzielać instruktażu ogólnego, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego. Prowadzenie okresowych szkoleń BHP nie leży w obowiązkach służby BHP. Pracownicy służby BHP powinni natomiast pracować nad optymalnym programem szkolenia okresowego, który uwzględnia wszystkie zagrożenia dotyczące pracowników w danym zakładzie pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i zasadami BHP, a w szczególności kierownicy, którzy ze względu na charakter pełnionej funkcji również odpowiadają za stan BHP w zakładzie pracy.

Wszystkie szkolenia z zakresu BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

CO OBEJMUJE SZKOLENIE BHP?

Szkolenia BHP pracowników mają przede wszystkim zapoznać uczestników z zasadami i procedurami związanymi z bezpiecznym wykonywaniem pracy oraz dbaniem o ich zdrowie i higienę w miejscu pracy. Warto przyjrzeć się, jakie tematy są poruszane, gdy trwa szkolenie BHP.

Przede wszystkim pracownicy są informowani o ogólnych zasadach bezpiecznej pracy oraz o tym, jak unikać potencjalnych zagrożeń. W zależności od rodzaju pracy uczestnicy są również informowani o potencjalnych zagrożeniach specyficznych dla danej branży. Dlatego ważne jest dopasowanie potrzeb szkolenia do np. pracowników administracyjno-biurowych lub też pracowników inżynieryjno-technicznych.

Ważną częścią szkolenia BHP jest też pierwsza pomoc, aby pracownicy umieli udzielić pomocy w razie wypadków lub nagłych sytuacji zdrowotnych. Co jeszcze stanowi część szkolenia BHP? Na pewno ważnym elementem są procedury ewakuacyjne i zachowanie się w przypadku pożaru lub innych awaryjnych sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia oraz zdrowia pracowników.

Firmy współpracujące

X