• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Szkolenie BHP - test 2024 - przykładowe pytania i odpowiedzi

20.07.2022

TEST WIEDZY SZKOLENIA BHP BHP CENTER

Test BHP obowiązuje po szkoleniu okresowym. Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) nie musi być zakończone testem wiedzy. Jak wyglądają przykładowe pytania i odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Czy różnią się w zależności od rodzaju stanowiska pracy? Przykładowe pytania i odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Czy testy BHP zawsze wyglądają tak samo?

Pamiętajmy, że testy bhp będą różne dla różnych stanowisk. Darmowe testy BHP nie muszą pokrywać się z testem, który otrzymasz na swoim kursie BHP. Pracownicy zatrudnieni tylko na stanowiskach robotniczych powtarzają szkolenie okresowe częściej, niż inne rodzaje stanowisk i mogą otrzymać pytania dotyczące transportu ręcznego, wózków widłowych czy pracy na wysokości. Dla pracowników biurowych test BHP może obejmować na przykład pytania z ergonomii. Po odbytym szkoleniu okresowym i pomyślnie zdanym teście wiedzy, otrzymuje się aktualne zaświadczenie.

1.Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje jaki organ?

Państwowa Inspekcja Pracy.

2. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż:

14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

3. Czy kierownik działu BHP odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie?

Nie, za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada pracodawca.

4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powtarzają szkolenie okresowe:

Co 3 lata. Jeśli wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy co roku.

5. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

Państwowa Inspekcja Sanitarna.

6. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

18°C.

7. Do czyich obowiązków należy organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy?

Do osób kierujących pracownikami i pracodawcy.

8. Profilaktycznym badaniom lekarskim podlegają:

Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy.

9. W przypadku zauważenia pożaru pracownik powinien:

Zaalarmować przełożonego, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i wezwać służby ratunkowe.

10. Kontrolą przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska oraz badaniem stanu środowiska zajmuje się:

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

11. Zakładowy społeczny inspektor pracy zajmuje się:

Monitorowaniem oraz zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

12. Czy każde szkolenie BHP jest zakończone testem wiedzy?

Nie, instruktaż ogólny nie musi być zakończony testem.

13. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeśli:

Warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

14. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby  trwa:

Powyżej 4 godzin.

15. Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany przez pracodawcę:

Zespół powypadkowy.

16. W przypadku zauważenia pożaru, pracownik jest zobowiązany:

Zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników oraz straż pożarną i przełożonego.

17. Czy szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowisk kierowniczych może odbyć się w formie samokształcenia kierowanego?

Tak.

18. Wypadek przy pracy powinien być spowodowany:

Przyczyną zewnętrzną.

19. Do czynników uciążliwych należą:

Wymuszona pozycja ciała, prace monotypowe.

20. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Rodzaju pracy, jaką się na nim wykonuje.

21. Jakie przepisy regulują sprawę szkoleń w dziedzinie bhp?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

22. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

30 kg

W 2024 roku, w związku z wejściem do Kodeksu pracy pracy zdalnej, pojawia się sporo pytań związanych z tą tematyką. Jakie pytania można znawierać test wiedzy BHP 2024? Przykładowe pytania:

23. Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej osobie wychowującej dziecko do lat 4?

Tak, z 2 powodów. Ze względu na rodzaj świadczonej pracy lub ze względu na organizację pracy w firmie.

24. Ile dni w roku to praca zdalna okazjonalna?

24 dni w roku kalendarzowym.

25. Czy pracodawca może skontrolować miejsce pracy zdalnej?

Tak, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.

Pamiętajmy, że w artykule podano tylko przykładowe pytania i odpowiedzi do testu BHP. W różnych testach wiedzy może występować różna liczba pytań, obejmować inne zagadnienia. Ważne, aby pytania nawiązywały do programu szkolenia. Jeśli chodzi o szkolenia BHP online, również są zakończone egzaminem. Nasz test bhp online składa się 20 pytań, które są losowane z bazy. Przykładem takiego szkolenia jest szkolenie okresowe BHP online dla kadry inżynieryjno-technicznej. Aby zostało zaliczone, uczestnik musi uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Więcej o szkoleniach BHP przeczytasz we wpisie "Częstotliwość szkoleń BHP - tabela".

 

Firmy współpracujące

X