• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Szkolenie BHP - test 2022 - przykładowe pytania i odpowiedzi

20.07.2022

test egzaminacyjny BHP odpowiedzi

Test BHP obowiązuje po szkoleniu okresowym. Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) nie musi być zakończone testem wiedzy. Jak wyglądają przykładowe pytania i odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Czy różnią się w zależności od rodzaju stanowiska pracy? Przykładowe pytania i odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Czy testy BHP zawsze wyglądają tak samo?

Pamiętajmy, że testy bhp będą różne dla różnych stanowisk. Darmowe testy BHP nie muszą pokrywać się z testem, który otrzymasz na swoim kursie BHP. Pracownicy zatrudnieni tylko na stanowiskach robotniczych powtarzają szkolenie okresowe częściej, niż inne rodzaje stanowisk i mogą otrzymać pytania dotyczące transportu ręcznego, wózków widłowych czy pracy na wysokości. Dla pracowników biurowych test BHP może obejmować na przykład pytania z ergonomii. Po odbytym szkoleniu okresowym i pomyślnie zdanym teście wiedzy, otrzymuje się aktualne zaświadczenie.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje jaki organ?

  Państwowa Inspekcja Pracy.

 2. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż:

  14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

 3. Czy kierownik działu BHP odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie?

  Nie, za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada pracodawca.

 4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powtarzają szkolenie okresowe:

  Co 3 lata. Jeśli wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy co roku.

 5. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

  Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 6. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

  18°C.

 7. Do czyich obowiązków należy organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy?

  Do osób kierujących pracownikami.

 8. Profilaktycznym badaniom lekarskim podlegają:

  Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy.

 9. W przypadku zauważenia pożaru pracownik powinien:

  Zaalarmować przełożonego, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i wezwać służby ratunkowe.

 10. Kontrolą przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska oraz badaniem stanu środowiska zajmuje się:

  Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

 11. Zakładowy społeczny inspektor pracy zajmuje się:

  Monitorowaniem oraz zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 12. Czy każde szkolenie BHP jest zakończone testem wiedzy?

  Nie, instruktaż ogólny nie musi być zakończony testem.

 13. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeśli:

  Warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

 14. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby  trwa:

  Powyżej 4 godzin.

 15. Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany przez pracodawcę:

  Zespół powypadkowy.

 16. W przypadku zauważenia pożaru, pracownik jest zobowiązany:

  Zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników oraz straż pożarną i przełożonego.

 17. Czy szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowisk kierowniczych może odbyć się w formie samokształcenia kierowanego?

  Tak.

 18. Wypadek przy pracy powinien być spowodowany:

  Przyczyną zewnętrzną.

 19. Do czynników uciążliwych należą:

  Wymuszona pozycja ciała, prace monotypowe.

 20. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

  Rodzaju pracy, jaką się na nim wykonuje.

 21. Jakie przepisy regulują sprawę szkoleń w dziedzinie bhp?

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 22. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

  30 kg

  Pamiętajmy, że w artykule podano tylko przykładowe pytania i odpowiedzi do testu BHP. W różnych testach wiedzy może występować różna liczba pytań, obejmować inne zagadnienia. Ważne, aby pytania nawiązywały do programu szkolenia. Jeśli chodzi o szkolenia BHP online, również są zakończone egzaminem. Nasz test bhp online składa się 20 pytań, które są losowane z bazy. Przykładem takiego szkolenia jest szkolenie okresowe BHP online dla kadry inżynieryjno-technicznej. Aby zostało zaliczone, uczestnik musi uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Więcej o szkoleniach BHP przeczytasz we wpisie "Częstotliwość szkoleń BHP - tabela".

Firmy współpracujące

X