• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Jakie są najważniejsze obowiązki pracodawcy względem pracownika? 5 kwestii, o których powinieneś pamiętać

30.09.2018

pracodaaca-obowiazki

Stosunek pracy to więź prawna łącząca pracownika i pracodawcę. Z tytułu tej więzi zarówno na jednym, jak i na drugim ciąży szereg zobowiązań. O najważniejszych obowiązkach pracodawcy piszemy w poniższym artykule.

1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolutnie podstawowym obowiązkiem pracodawcy, jasno wynikającym z kodeksu pracy, jest zapewnienie swoim podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest on zobowiązany także do zapewnienia pracownikom dostępu do wstępnych i okresowych szkoleń bhp, bez odbycia których zgodnie z prawem nie mogą oni wykonywać swoich obowiązków.

Więcej na temat obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów bhp przeczytasz w tym artykule.

2. Obowiązek kierowania na badania lekarskie

Odbycie wstępnego szkolenia bhp to nie wszystko – przed przystąpieniem do wykonywania pracy pracownik musi przystąpić do badań lekarskich, których celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca jest zobowiązany także pokryć ich koszt. Sytuacja prezentuje się identycznie w przypadku badań okresowych i kontrolnych.  

3. Obowiązek wypłacania wynagrodzenia

Jak czytamy w kodeksie pracy, pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Nie może być ono niższe niż pensja minimalna, a jego dokładna wysokość powinna być ustalona w oparciu o rodzaj pracy, a także jej ilość oraz jakość z uwzględnieniem kwalifikacji pracownika.

Przeczytaj również nasz artykuł na temat przewidywanego wzrostu płacy minimalnej w 2019 roku.

4. Obowiązek dbania o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Kodeks pracy wyraźnie mówi o obowiązku ułatwienia przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoim podwładnym. Rozumie się przez to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy, co może odbywać się zarówno z inicjatywy samego pracodawcy, jak i za jego zgodą. Nie oznacza to jednak, że ma on zgadzać się na udział zatrudnianych przez siebie osób we wszelkich kursach czy szkoleniach – to on decyduje, w jaki sposób będzie ułatwiać rozwijanie kwalifikacji swoim pracownikom.

5. Obowiązek wystawienia świadectwa pracy

Gdy pracownik rozstaje się z dotychczasowym miejscem pracy, obowiązkiem pracodawcy jest wręczenie mu świadectwa pracy. Powinno się to odbyć najpóźniej ostatniego dnia trwania umowy. Świadectwo pracy to dokument, który zawiera ważne informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia: jego okresu, zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu, liczby dni urlopowych wykorzystanych w danym dniu kalendarzowym i wielu innych kwestii – jego dokładną treść reguluje kodeks pracy.

Firmy współpracujące

X