• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Zespół powypadkowy – powołanie, skład, zadania

04.10.2023

BHP CENTER ZESPOL POWYPADKOWY

W życiu każdej organizacji, bez względu na jej rodzaj i wielkość, zdarzają się sytuacje awaryjne i wypadki. W takich chwilach kluczowe jest właściwe przygotowanie i reakcja. Jednym z istotnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznej koordynacji działań w przypadku wypadków jest zespół powypadkowy. W tym artykule omówimy, czym jest zespół powypadkowy, kto powinien wchodzić w jego skład, jakie są zadania tego zespołu, oraz inne istotne kwestie związane z jego funkcjonowaniem.

Czym jest zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy to grupa osób odpowiedzialna za koordynację działań w sytuacjach awaryjnych, wypadkach, lub innych nagłych zdarzeniach. Jego celem jest zapewnienie szybkiej i efektywnej reakcji w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, mieszkańców, czy klientów organizacji.

Warto również zaznaczyć, że zespół powypadkowy powołany w celu zbadania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Jakie zadania realizuje zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy musi postępować zgodnie z zadaniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument ten jest pomocny także w określaniu zadań, jakie ma zespół powypadkowy. Do najważniejszych funkcji tych pracowników należy:

 • Zarządzanie kryzysem – koordynowanie działań w odpowiedzi na sytuację awaryjną i zapewnienie, że procedury bezpieczeństwa są przestrzegane.
 • Pomoc poszkodowanym – zapewnienie pierwszej pomocy poszkodowanym oraz organizacja ewakuacji, jeśli jest to konieczne.
 • Komunikacja i informowanie – informowanie pracowników, mieszkańców, czy klientów o zagrożeniu oraz środkach bezpieczeństwa.
 • Współpraca ze służbami ratowniczymi – jeśli sytuacja tego wymaga, zespół powinien współpracować ze służbami publicznymi, takimi jak straż pożarna czy policja.
 • Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym sprzętu i narzędzi – szczególnie dotyczy to urządzeń niezbędnych do działań w sytuacjach awaryjnych, takich jak gaśnice, apteczki pierwszej pomocy itp. Poza tym zespół powypadkowy jest obowiązany do sprawdzania stanu technicznego maszyn.
 • Dokumentacja – tworzenie protokołów powypadkowych i raportów, które będą podstawą do analizy sytuacji i ewentualnych poprawek w procedurach bezpieczeństwa. Zespół pracuje także nad tym, żeby ustalić przyczyny wypadku, musi dokonać oględzin miejsca wypadku i skutków wypadku.

Kiedy zwołujemy zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy powinien być zwoływany w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, takiej jak pożar, eksplozja, trzęsienie ziemi, wypadek przemysłowy, czy inne zdarzenia, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu osób w budynku lub na terenie organizacji.

Kto powinien wchodzić w skład zespołu powypadkowego?

Skład zespołu powypadkowego powinien być starannie dobrany, uwzględniając specyfikę organizacji i rodzaj zagrożenia. Kluczowe jest, aby osoby wchodzące w skład zespołu miały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa oraz były dobrze przeszkolone w zakresie procedur awaryjnych.

Należy również podkreślić, że dokładny skład zespołu powypadkowego powinien zostać dobrany w taki sposób, jak gdyby w zakładzie pracy w ogóle nie było służby bhp. Może to być m.in. specjalista spoza zakładu pracy, pracownik po ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

Warto też zwrócić uwagę na to, że pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego. Wskazują na to aktualne przepisy m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Czym jest protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy to dokument zawierający szczegółowy opis przebiegu sytuacji awaryjnej, działań podjętych przez zespół powypadkowy oraz wszelkie informacje istotne dla analizy zdarzenia i ewentualnych działań naprawczych.

Jakie informacje powinny znaleźć się w protokole powypadkowym?

Protokół powypadkowy powinien być dokładny, czytelny i zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące sytuacji awaryjnej lub wypadku. Jest to ważny dokument zarówno dla organizacji, jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ponieważ stanowi podstawę do analizy i doskonalenia procedur awaryjnych oraz działań ratunkowych. Dlatego tak ważne jest to, żebyś wiedział, co powinno znajdować się w treści tego dokumentu.

 • Data i godzina zdarzenia – określenie dokładnej daty i godziny, kiedy sytuacja awaryjna lub wypadek miały miejsce.
 • 2. Miejsce zdarzenia – opis dokładnej lokalizacji, w tym adresu budynku lub terenu, numeru pomieszczenia, jeśli to ma znaczenie, oraz innych informacji ułatwiających zidentyfikowanie miejsca.
 • Opis zdarzenia – szczegółowy opis samego zdarzenia, w tym rodzaju zagrożenia, przyczyny wypadku, co zostało dotknięte lub zniszczone przez zdarzenie.
 • Dane osobowe poszkodowanych – imiona i nazwiska poszkodowanych, jeśli to możliwe, oraz informacje o ewentualnych obrażeniach lub stanie zdrowia.
 • Działania podjęte przez zespół powypadkowy – szczegółowy opis działań podejmowanych przez zespół powypadkowy, w tym pierwszej pomocy, ewakuacji, kontaktu ze służbami ratowniczymi itp.
 • Podpisy i daty – podpisy osób odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie protokołem powypadkowym, wraz z datami podpisów.
 • Załączniki – jeśli to konieczne, mogą być dołączone załączniki, takie jak zdjęcia z miejsca zdarzenia, dokumenty związane z ewakuacją, kopie komunikatów wysłanych do pracowników lub mieszkańców itp.

Co w sytuacji, gdy nie ma zespołu powypadkowego?

Brak zespołu powypadkowego może prowadzić do chaotycznej reakcji na sytuacje awaryjne, co zwiększa ryzyko strat ludzkich i materialnych. Dlatego ważne jest, aby każda organizacja, niezależnie od swojej wielkości, miała odpowiednio przygotowany zespół powypadkowy i procedury awaryjne, które umożliwią skuteczną reakcję w przypadku zagrożenia. Jeśli jednak taki zespół nie istnieje, konieczne jest jak najszybsze jego powołanie oraz opracowanie planów i procedur awaryjnych. Warto również przeszkolić pracowników lub mieszkańców w zakresie postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych. Bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem, a odpowiednio działający zespół powypadkowy może znacząco przyczynić się do minimalizacji ryzyka i zagwarantowania ochrony życia i zdrowia ludzi.

Dowiedz się więcej z artykułu Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć.

Firmy współpracujące

X