• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Czym jest szkolenie ATEX?

15.03.2024

szkolenie ATEX

W miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu, niezbędne jest stosowanie specjalnych środków. Najważniejsze staje się zmniejszenie ryzyka podczas pracy na takim obszarze i odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest szkolenie ATEX zgodne z obowiązującymi przepisami. Przekonaj się, co obejmuje takie szkolenie.

Czym jest dyrektywa ATEX?

ATEX to skrót od francuskiego określenia Atmospheres Explosibles, co oznacza atmosfery wybuchowe. Unijna dyrektywa ATEX to zbiór regulacji prawnych, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy i ochrona przed ewentualnymi skutkami eksplozji. Ważną częścią dyrektywy ATEX jest również ograniczenie niebezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem.

Warto podkreślić, że istnieje kilka dyrektyw ATEX. Oto najważniejsze z nich.

ATEX 114

ATEX 114, czyli inaczej dyrektywa ATEX 2014/34/UE odnosi się do urządzeń oraz systemów ochronnych stosowanych w miejscu potencjalnie wybuchowym. Dotyczy również wymagań nakładanych na producentów. Jeśli są zgodne z dyrektywą ATEX 114, to są oznaczone symbolem EX.

ATEX 153

ATEX 153, czyli inaczej dyrektywa 1999/92/EC (wcześniej znana jako dyrektywa ATEX 137 1999/92/we) dotyczy miejsca pracy. Materiały szkoleniowe przygotowuje się na podstawie tego dokumentu. Dyrektywa ATEX określa najważniejsze wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia pracowników. Dotyczy osób pracujących w strefach zagrożenia wybuchem.

Co obejmują szkolenia ATEX?

Szkolenia ATEX mają ogromne znaczenie w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dzięki odpowiedniemu programowi szkoleniowemu pracownicy stają się bardziej świadomi możliwości wystąpienia zagrożeń w tego typu miejscach pracy. Szkolenia ATEX mają też nauczyć prawidłowej oceny ryzyka wybuchu, ochrony przeciwwybuchowej i unikania sytuacji kryzysowych.

Warto zaznaczyć, że szkolenia ATEX pozwalają na wprowadzenie w podstawowym zakresie zaleceń normy PN-EN 60079-17. Dokument ten dotyczy kompetencji pracowników wykonujących swoje obowiązki w strefach EX.

Zakres szkolenia ATEX

 • Zasady bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem – szkolenie ATEX obejmuje omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa wybuchowego. Dotyczy to m.in. identyfikacji obszarów zagrożonych oraz sposobów minimalizacji ryzyka.
 • Klasyfikacja stref ATEX – zagadnienia szkolenia obejmują także zasady klasyfikacji stref ATEX. Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak prawidłowo określić obszary, w których występuje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Ma to znaczenie dla skutecznego projektowania systemów ochronnych przeznaczonych do wykorzystania w miejscach zagrożonych wybuchem.
 • Technologie zapobiegania wybuchom – w ramach szkoleń ATEX zostają przedstawiane różnego typu technologie i systemy, które zapobiegają wybuchom. Dotyczy to zarówno specjalistycznych urządzeń i systemów, jak i prawidłowych procedur postępowania w przypadku awarii. Uczestnicy dowiadują się także, jakie są zasady działania systemów detekcji gazów, wentylacji i zabezpieczeń przeciwwybuchowych.
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń i systemów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – kolejnym ważnym elementem szkolenia staje się prawidłowa eksploatacja urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem. Obejmuje to m.in. zasady konserwacji, inspekcji i monitorowania stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń.
 • Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych – częścią szkolenia są odpowiednie procedury postępowaniach w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy to m.in. wycieku substancji łatwopalnych, pożarów oraz innych zagrożeń związanych z wybuchami. W ramach szkolenia przeprowadzane są symulacje oraz praktyczne ćwiczenia, które mają na celu przygotowanie personelu do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych.

Przykładowy program szkolenia ATEX

Szkolenia ATEX o charakterze zamkniętym umożliwiają lepsze dopasowanie zakresu tematycznego do danej firmy i potrzeb pracowników. Dzięki temu program staje się maksymalnie dopasowany do potrzeb danego zakładu pracy, gdzie występuje zagrożenie wybuchem. Oto przykładowy program szkolenia ATEX, który obejmuje następujące tematy:

 • charakterystyka środowiska zagrożonego wybuchem;
 • strefy zagrożone wybuchem;
 • zabezpieczenia urządzeń;
 • instalacja i eksploatacja urządzeń;
 • grupy wybuchowości i klasy temperaturowe;
 • najważniejsze przepisy;
 • strefy pyłowe;
 • prawidłowe zasady projektowania instalacji elektrycznych dla stref EX.

Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu ATEX?

Szkolenia ATEX są niezbędne w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Głównie skierowane do kadry zarządzającej i kadry inżynierskiej w zakładach pracy, gdzie stosowane są łatwopalne środki, a także w miejscach, gdzie istnieje nieustanne ryzyko wybuchem.

Zalecamy też szkolenia ATEX, jeśli w zakładzie pracy występują strefy zagrożenia wybuchem. W takim przypadku do obowiązków pracodawcy należy również odpowiedniego przeszkolenie pracowników.

Kto jeszcze powinien wziąć udział w szkoleniu ATEX? Najlepiej, jeśli w szkoleniu wezmą udział projektanci urządzeń i systemów w wykonaniu EX oraz personel pracujący w miejscach zagrożenia wybuchem. Szkolenia ATEX są też konieczne dla inspektorów BHP i specjalistów ds. bezpieczeństwa wybuchowego, jeśli zajmują się organizacją oraz oceną stanowisk pracy przy maszynach, znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem.

Dlaczego warto zorganizować szkolenie ATEX w firmie?

Poznaj najważniejsze powody, dlaczego warto zorganizować szkolenie ATEX w firmie.

 • Ograniczenie ryzyka wypadków – prawidłowa ocena zagrożenia wybuchem skutecznie redukuje ryzyko wypadków i groźnych incydentów, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa personelu i infrastruktury.
 • Ochrona zdrowia i życia pracowników – personel podczas szkolenia zdobywa wiedzę, która ma kluczowe znaczenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia.
 • Minimalizacja strat materialnych – wybuchy w miejscu pracy mogą prowadzić do poważnych strat materialnych. Dzięki szkoleniu ATEX pracownicy będą lepiej przygotowani do zapobiegania takim sytuacjom, co minimalizuje straty finansowe dla firmy.

Zobacz również:

Firmy współpracujące