• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Co powinna zawierać Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

29.01.2024

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego BHP Center

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to kluczowy dokument mający na celu zminimalizowanie ryzyka pożaru oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających w danym obiekcie. Poniżej przedstawiamy istotne informacje o tym, czym jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, co zawiera czy też kto jest zobowiązany do jej sporządzenia.

Czym jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument określający procedury postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem. Jej podstawą prawną jest § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna składać się z kilku kluczowych elementów, oto one:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej: Instrukcja powinna dotyczyć sposobów użytkowania, magazynowania i warunków technicznych obiektu.
 2. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice: Dokładne wskazanie oraz opis dostępnego wyposażenia przeciwpożarowego.
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru: Precyzyjne instrukcje dotyczące postępowania w sytuacji pożaru, obejmujące ewakuację, korzystanie z dostępnych środków gaśniczych oraz kontakt ze służbami ratowniczymi.
 4. Warunki i organizację ewakuacji ludzi: Określenie warunków oraz organizacji procedur ewakuacyjnych, w tym wyznaczenie tras ewakuacyjnych i punktów zbiórki.
 5. Informacje dla użytkowników obiektu: Szczegółowe informacje dla osób przebywających w obiekcie dotyczące przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpieczeństwa oraz sposobów zgłaszania sytuacji awaryjnych.
 6. Plany obiektów: Sprecyzowane plany obiektów, nawiązującej do:
 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
 1. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej: Określenie konkretnych zadań i obowiązków pracowników związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom pożarowym.
 2. Podmioty opracowujące instrukcję: Jasne wskazanie osób lub podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

W jakich budynkach należy przygotować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy przygotować w budynkach lub strefach, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem lub kubatura brutto przekracza określone wartości tj. 1000 m3 oraz kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3. Istnieje także obowiązek przygotowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, gdy Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m3. Tutaj przykładem może być otwarte składowisko odpadów.

Oto, w jakich budynkach należy opracować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego:

Wymienić należy budynki użyteczności publicznej, budynki usługowe, centra handlowe, supermarkety, biurowce, szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, internaty, banki, budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi, zakłady produkcyjne, magazyny oraz inne obiekty. Wszędzie tam wymagane jest przygotowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Jak często trzeba aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowa, aby nadal spełniała swoją funkcję i zwiększała bezpieczeństwo. Zaleca się przeprowadzanie aktualizacji co najmniej co 2 lata, aby uwzględnić wszelkie zmiany, do jakich doszło w obiekcie oraz dostosować procedury do nowych przepisów i norm bezpieczeństwa.

Gdzie trzymać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinno przechowywać się w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników i innych użytkowników obiektu. Zazwyczaj umieszcza się ją w widocznym miejscu, takim jak hala wejściowa czy korytarz, aby w razie potrzeby każdy mógł szybko zapoznać się z jej treścią. Jeśli w budynku jest portier lub ochroniarz, to Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego powinna znajdować się w pobliżu jego stanowiska pracy.

Dlaczego warto sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz majątku. Pozwala to na szybką i skuteczną reakcję w przypadku pożaru, minimalizując potencjalne straty i zmniejszenie ryzyka wypadku. Ponadto, posiadanie aktualnej instrukcji jest wymogiem prawnym, co oznacza, że jej brak może narazić nas na konsekwencje prawne.

Kto ma obowiązek zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego?

Ważnym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach jest świadomość procedur przeciwpożarowych, szczególnie dotyczy to pracowników, ale nie tylko.

Każdy pracownik powinien być zaznajomiony z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. To kluczowy element skutecznej reakcji w przypadku zagrożenia pożarowego. Tam, gdzie istnieją specjalne przepisy, konieczne może być zapoznanie się z instrukcją nawet przez każdą osobę, która wchodzi na teren obiektu.

Osoba zobowiązana do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego powinna potwierdzić swoją znajomość poprzez stosowne oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia powinien być dostępny w samej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zobacz również:

Firmy współpracujące

X