• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Służba BHP w zakładzie pracy — wyjaśniamy, czym jest!

08.12.2023

SLUZBA BHP W ZAKLADZIE PRACY

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią podstawowe filary każdej organizacji. Służba BHP stoi na straży tych zasad, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Często jest to obszar niedoceniany lub niewystarczająco zrozumiały, ale jego rola w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i sprawnego funkcjonowania firmy jest nieoceniona.

Czym jest służba BHP?

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) to zespół osób lub tylko jedna osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i wdrażanie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy w konkretnym miejscu pracy. Jej rola nie kończy się na sporządzaniu dokumentacji czy organizowaniu szkoleń, to przede wszystkim zapobieganie wypadkom i zagrożeniom, promowanie świadomości pracowników oraz reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

Ta służba jest kluczowym elementem w każdej organizacji, nie tylko w kwestiach przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ale również w promowaniu kultury pracy opartej na świadomości zagrożeń oraz prewencji. Działa ona poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń, prowadzenie inspekcji miejsc pracy, opracowywanie i wdrażanie procedur zapobiegających wypadkom, organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz reagowanie w przypadku awaryjnych sytuacji.

Osoby odpowiedzialne za służbę BHP powinny posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba BHP odgrywa istotną rolę nie tylko w zapobieganiu wypadkom, ale także w budowaniu pozytywnego środowiska pracy, które sprzyja efektywności, zaangażowaniu pracowników i ogólnemu dobru organizacji.

Zadania służby BHP w zakładzie pracy

Zadania służby BHP w zakładzie pracy są różnorodne i obejmują szeroki zakres działań, mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom. Do zadań służby BHP należą m.in.:

  • Inspekcje i ocena ryzyka: Regularne przeprowadzanie inspekcji miejsc pracy w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń, ocena ryzyka związanego z produkcją czy obsługą urządzeń.
  • Tworzenie procedur bezpieczeństwa: Opracowywanie i wdrażanie procedur zapobiegających wypadkom, a także zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych, aby pracownicy wiedzieli, jak reagować.
  • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP: Organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, w tym szkolenia wstępne, okresowe i tematyczne, dostosowane do specyfiki danego stanowiska.
  • Monitorowanie stanu technicznego i środowiska pracy: Śledzenie stanu technicznego urządzeń, ocena jakości środowiska pracy (np. poziom hałasu, substancji chemicznych) i podejmowanie działań korygujących.
  • Reagowanie podczas wypadków: Prowadzenie śledztw po wypadkach, analiza ich przyczyn oraz wdrażanie działań zapobiegawczych, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
  • Prowadzenie dokumentacji i raportowanie: Sporządzanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzenie raportów z inspekcji, wypadków, szkoleń oraz innych działań związanych z BHP.
  • Działania profilaktyczne: Promowanie świadomości pracowników na temat zagrożeń oraz prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wypadków.

Kto może pełnić zadania służby BHP?

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy osoby odpowiedzialne za służbę BHP powinny być odpowiednio wykwalifikowane. Zazwyczaj są to specjaliści z tytułem magistra lub licencjatem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają dodatkowe certyfikaty potwierdzające ich kompetencje. Istnieją także specjalne kursy i szkolenia, które pozwalają zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Proces szkolenia służby BHP to kluczowy element zapewnienia właściwego funkcjonowania tej instytucji w zakładzie pracy.

Służby BHP powinny ciągle aktualizować swoją wiedzę, aby znać wszystkie obowiązujące przepisy, technologie oraz zmieniające się zagrożeniami.

Komu podlega służba bezpieczeństwa

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) podlega przede wszystkim pracodawcy oraz organom nadzoru państwowego, takim jak Inspekcja Pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów dotyczących BHP w miejscu pracy. Inspekcja Pracy natomiast nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów BHP oraz może nakładać kary w przypadku ich naruszenia. Oczywiście, pracownicy służby BHP również mają swoje prawa i obowiązki związane z BHP, takie jak przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i korzystanie z dostępnych środków ochrony.

W jakich zakładach pracy służba BHP jest obowiązkowa?

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) jest obowiązkowa praktycznie we wszystkich zakładach pracy. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw prywatnych, sektora publicznego, jak i instytucji państwowych. Przepisy dotyczące BHP nakładają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na pracodawcę, niezależnie od rodzaju działalności czy branży. Dlatego pracodawca zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, musi dostosować swoją firmę tak, aby przestrzegane były wszystkie zasady BHP i w razie potrzeby musi być zapewniona specjalistyczna służba BHP.

Podsumowanie

Służba BHP jest nieodzownym elementem każdego przedsiębiorstwa, wpływającym nie tylko na jakość pracy, lecz przede wszystkim na zdrowie i życie zatrudnionych tam osób. Jej właściwe funkcjonowanie wymaga stałej uwagi, inwestycji w rozwój pracowników oraz reagowania na zmieniające się warunki pracy i środowisko biznesowe. Dziś coraz częściej wskazuje się na to, że w każdej firmie powinien być zatrudniony przynajmniej jeden pracownik służby BHP.

Sprawdź nasze szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby.

Firmy współpracujące