• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Analiza stanu BHP w firmie

01.07.2024

analiza stanu bhp

Bieżące monitorowanie procesów pracy, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa, to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Ma to na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Aby było to możliwe, konieczne jest wykonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Wynika to wprost z rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Na czym taka analiza polega i jak podjąć się jej prawidłowego przeprowadzenia?

Analiza stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - kto jej dokonuje?

Analizę stanu BHP jest zobowiązana wykonać przynajmniej raz w roku służba BHP, która pełni rolę kontrolująco-doradczą w danej firmie. Może to być zarówno pracownik danej firmy, odpowiedzialny za komórkę BHP, jak i osoba z firmy zewnętrznej, jeśli pracodawca zdecyduje się na outsourcing tego obszaru. Co ważne, pracodawca nie ma możliwości zrezygnować ze sporządzania takiej analizy, nawet jeśli działa w obszarze BHP sam dla siebie, nie korzystając z usług zewnętrznych. Żaden przepis nie daje takiej możliwości i analiza stanu BHP powinna powstawać każdego roku.

Analiza stanu BHP w pracy - jaki jest jej cel?

Analiza stanu BHP to nic innego, jak ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie. Jej celem jest zdiagnozowanie obszarów, w których prowadzone działania są wystarczające oraz tych, które wymagają poprawy. Jednostka kontrolująca, której zadaniem jest sporządzenie analizy, powinna również rozpisać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie sytuacjom niepożądanym i zakładających ogólną poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.

Dzięki temu pracodawca zyskuje pewność, że spełnia wszelkie wymagania w świetle obowiązujących przepisów. Analizę stanu BHP powinno się zatem traktować jako dokument pomocniczy, również z perspektywy pracodawcy.

Co powinna zawierać analiza stanu BHP?

Przy sporządzaniu analizy stanu BHP oczywiście najłatwiej byłoby się kierować określonym formularzem, który zawierałby niezbędne zagadnienia i dawał możliwość ich uzupełnienia. Jednak w tym przypadku nigdzie nie znajdziemy takiego dokumentu. Przepisy nie określają precyzyjnie, co powinno znaleźć się na kartach takiej analizy. Jest jednak kilka dobrych praktyk, które warto stosować, by w analizie stanu BHP znalazły się informacje cenne i merytoryczne z punktu widzenia pracodawcy.

  • Stan zatrudnienia.
  • Przygotowanie zawodowe, merytoryczne i techniczne poszczególnych pracowników. W szczególności warto uwzględnić, czy mają niezbędne szkolenia BHP (traktujące choćby o zasadach ewakuacji i ochronie przeciwpożarowej wraz z rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego), badania lekarskie, a także aktualne dokumenty w zakresie poszczególnych stanowisk pracy, np. aktualne uprawnienia z zakresu pracy z urządzeniami elektrycznymi o określonych napięciach.
  • Dokumentacja dotycząca pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, jeśli takie występują na danym stanowisku pracy. Przyczyni się to do oceny ryzyka zawodowego i pozwoli podjąć odpowiednie działania, by optymalizować pracę w takim miejscu. Działanie na rzecz poprawy warunków pracy jest nie tylko ważne z punktu widzenia przepisów, ale również troski o własnych pracowników.
  • Wypadkowość w miejscu pracy i zachorowalność na choroby zawodowe. Odpowiednie pomiary w tym obszarze pozwolą na wdrożenie środków, które ograniczą wysokość tych dwóch parametrów.
  • Wykaz ewentualnych kontroli zewnętrznych w danym roku. Warto uwzględnić takie instytucje jak PIP, PSP, UDT, czy ZUS).
  • Ogólna analiza bezpieczeństwa odnosząca się do ogółu stanowisk i precyzyjne podsumowanie.

Przy tworzeniu analizy warto pamiętać, że jest to dokument przede wszystkim do wglądu zewnętrznych organów kontrolnych, ale może być bardzo wartościowy również dla samego pracodawcy. Przy ewentualnych stwierdzonych uchybieniach należy wdrożyć działania naprawcze, a to z pewnością przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracowników.

Dowiedz się więcej

Firmy współpracujące