• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP

30.07.2019

28 czerwca 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modyfikacje mają na celu dostosowanie rozporządzenia do obecnego stanu prawnego, wprowadzają również ułatwienie w klasyfikacji pracowników do konkretnych rodzajów stanowisk. 

Które jednostki mogą prowadzić działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Nowe rozporządzenie różni się od poprzedniego w §1. Wprowadzono głównie zmiany w nazewnictwie, konieczne ze względu na reformę systemu oświaty. Dla przykładu szkołę ponadgimnazjalną zastąpiono szkołą ponadpodstawową.

W §1 dodano również podpunkt, który uwzględnia działalność oświatową określoną w ustawie z dnia 6 marca 2018 - Prawo Przedsiębiorców.

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny

Dotychczas, poza nowymi pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, instruktaż ogólny musieli odbyć studenci oraz uczniowie szkół zawodowych rozpoczynający praktyki.

Po zmianie nie będą to jedynie uczniowie szkół zawodowych, lecz uczniowie wszystkich szkół, którzy rozpoczynają praktykę zawodową.

Zmienił się również wzór karty szkolenia wstępnego, nie ma już obowiązku przybijania na niej pieczęci pracodawcy.

Szkolenia okresowe BHP

W nowym rozporządzeniu, w §14, punkcie 2. wprowadzono bardziej szczegółowy podział rodzajów grup stanowisk. Dotychczasową kategoryzację na pięć grup rozszerzono o grupę szóstą, do której można zaklasyfikować osoby pracujące w zawodach medycznych, oświacie i ośrodkach badawczych. 

Niesie to za sobą konieczność zmiany ramowych planów szkolenia dla stanowisk administracyjno-biurowych oraz innych stanowisk, przyporządkowanych do ostatniej grupy.

Jeśli chodzi o stanowiska robotnicze, inżynieryjno-techniczne, kierownicze oraz pracowników służby BHP – tutaj nie wprowadzono zmian.

Zmienił się natomiast wzór zaświadczenia wystawianego po szkoleniu okresowym BHP. Nie ma już konieczności przybijania na nim pieczęci pracodawcy, a także podawania miejsca urodzenia pracownika. 

Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001099

Firmy współpracujące