• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Z jakimi konsekwencjami musi się liczyć pracodawca łamiący przepisy bhp? Kary PIP

24.09.2018

pracodawca-kontrola-pip

Respektowanie przez wszystkie firmy przepisów prawa pracy podlega ciągłej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Pisaliśmy już o tym, jak wygląda kontrola PIP i jakie uprawnienia mają inspektorzy reprezentujący tę instytucję. W tym artykule poruszymy temat kar nakładanych przez PIP – wyjaśnimy, za jakie wykroczenia można się ich spodziewać i jaka może być ich maksymalna wysokość.

Kary nakładane przez PIP – za jakie przewinienia można się ich spodziewać?

Kary nakładane są na właścicieli firm, w których łamane są prawa osób wykonujących pracę zarobkową. Wśród najczęstszych wykroczeń popełnianych przez pracodawców można wymienić:

 • Zawarcie umowy cywilnoprawnej na warunkach, na których zgodnie z kodeksem pracy powinna być zawarta umowa o pracę,
 • Niepotwierdzenie na piśmie zawartej umowy o pracę,
 • Rozwiązanie stosunku pracy z rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy,
 • Naruszenie przepisów o czasie pracy,
 • Nieprzestrzeganie przepisów bhp,
 • Nieprowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • Pozostawienie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • Niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę,
 • Bezpodstawne obniżenie wysokości wynagrodzenia,
 • Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Jakie mogą być konsekwencje wykrycia przez inspektora PIP nieprawidłowości?

Inspektor może wydać różnego rodzaju nakazy, których celem jest usunięcie zaobserwowanych uchybień. Dokładne zalecenia zależą oczywiście od charakteru nieprawidłowości, ale może to być chociażby: nakazanie wstrzymania prac, jeśli zachodzi zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, nakazanie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, jeżeli do takiego doszło, nakazanie wypłacenia zaległych wynagrodzeń itd.

O wykrytych naruszeniach inspektor ma oczywiście obowiązek zawiadomić właściwe instytucje – w zależności od popełnionego wykroczenia może to być na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd kontroli skarbowej czy policja lub straż graniczna.

Ile mogą wynosić kary nakładane przez inspektora PIP?

Konsekwencje prawne to jedno – za łamanie przepisów właścicielom firm grożą także kary finansowe. Za wykryte nieprawidłowości inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może nałożyć mandat w wysokości od 1 do 2 tysięcy złotych. Kwota ta jest większa, gdy ukarany dopuszcza się wykroczenia po raz drugi w ciągu 2 lat – wtedy grzywna może wynosić nawet 5 tysięcy. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub dopuszczenia się wykroczeń, za które grozi kara przekraczająca maksymalną kwotę grzywny, inspektor kieruje wniosek do sądu. Ten, za popełnienie wykroczeń przewidzianych w kodeksie pracy, może ukarać mandatem w wysokości maksymalnie 30 tysięcy złotych.

Dowiedz się także, jak odwołać się od nakazu wydanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Firmy współpracujące

X