• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Obowiązki pracownika względem pracodawcy i bhp

22.10.2018

Choć pracowników zazwyczaj interesują ich prawa, nie mogą oni zapominać o również swoich obowiązkach. Za ich nieprzestrzeganie może bowiem grozić nie tylko zwolnienie z pracy, ale niekiedy także odpowiedzialność cywilna czy nawet karna. Z przestrzeganiem jakich obowiązków musi zatem liczyć się każdy pracownik? Odpowiadamy poniżej.

Po pierwsze - przestrzeganie przepisów bhp

Na samym początku tego artykułu chcemy zaznaczyć, że zgodnie z kodeksem pracy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

  • Na odbywanie wstępnych i okresowych szkoleń bhp. Pierwszym krokiem do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest ich dokładne poznanie. Właśnie dlatego każdy pracownik na początku swojej drogi zawodowej ma obowiązek odbyć wstępne z szkolenie z tego zakresu, któremu powinien towarzyszyć instruktaż stanowiskowy zapoznający z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku. Wszystkie zatrudnione osoby są również zobowiązane do uczestnictwa w okresowych szkoleniach bhp. Ich częstotliwość różni się w zależności od wykonywanego zawodu. Dla przykładu pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze powinni odbywać je raz na 3 lata, a administracyjno-biurowi – raz na 6 lat. O szczegółach przeczytasz w tym artykule.
  • Na poddawanie się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim. Podobnie jak w przypadku szkoleń bhp, pracownik nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków bez uprzedniego przystąpienia do badań lekarskich, których celem jest wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do podjęcia danej pracy. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek problemów ze zdrowiem utrudniających pracę zatrudnieni są zobowiązani do poddaniu się badaniom kontrolnym. Z kolei częstotliwość odbywania badań okresowych określa lekarz medycyny pracy.

Wykonywanie poleceń pracodawcy

Przepisy bhp i kodeks pracy to nie wszystko – pracownicy są również zobowiązani do sumiennego i starannego wykonywania poleceń pracodawcy. Rzecz jasna – nie wszystkich. Mowa tylko o poleceniach służbowych, które dotyczą pracy, nie są sprzeczne z umową o pracę, a także nie naruszają przepisów prawa pracy ani powszechnie obowiązującego porządku prawnego.

Przestrzeganie czasu pracy

Pracownicy powinni stawiać się w pracy o określonym czasie i w miejscu, którego nie mogą opuszczać przed upłynięciem wyznaczonej w umowie liczbie godzin. Z zakładu pracy można wyjść wcześniej tylko za wyraźną zgodą przełożonego, chyba że chodzi o wykorzystywanie dostępnych przerw od obowiązków służbowych.

Zakaz ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa

Pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy, co powinno się przejawiać między innymi w zachowywaniu tajemnic, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody. Zakres poufnych informacji oraz konsekwencje wiążące się z ich rozpowszechnianiem przełożony ma obowiązek zawrzeć w umowie o pracę lub w regulaminie pracy.

Poznaj również najważniejsze obowiązki pracodawcy względem pracownika.

Firmy współpracujące

X