• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Nieznajomość zasad BHP szkodzi – wypadki przy pracy

26.04.2018

wypadek-bhpO tym, czym są wypadki przy pracy i jak postępować, gdy do nich dochodzi, szczegółowo pisaliśmy w artykule w styczniu. W poniższym artykule postaramy się pokazać, jakie są ich najczęstsze przyczyny i na konkretnym przykładzie udowodnimy, że od tego, czy pracownicy znają i przestrzegają zasad BHP może zależeć ludzkie życie.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy?

Wyróżnia się trzy główne grupy przyczyn wypadków przy pracy, a są to:
1. Przyczyny techniczne – wśród nich wymienia się między innymi:
- niewłaściwe urządzenia zabezpieczające i środki ochrony zbiorowej lub ich brak,
-wady konstrukcyjne i nieodpowiednią wytrzymałość czynnika materialnego.
2.Przyczyny organizacyjne to na przykład:
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy lub całkowity brak nadzoru,
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
- brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy,
- brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy przy maszynach i urządzeniach oraz prowadzonych procesach technologicznych,
- dopuszczenie do pracy osób bez wymaganych kwalifikacji zawodowych i uprawnień,
- dopuszczenie do wykonywania pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi oraz bez wymaganych badań.
3.Przyczyny ludzkie takie jak:
- nieprawidłowe zachowanie się pracownika (lekceważenie zagrożenia i poleceń służbowych, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności bądź nieprawidłowe jej wykonywanie, pośpiech),
- samowolne zachowanie się pracownika,
- niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urządzeń zabezpieczających.

Wypadki przy pracy a szkolenia BHP

25 marca 2018 roku w rosyjskiej miejscowości Kemerowo doszło do pożaru w jednym z centrów handlowych. W jego wyniku zginęło kilkadziesiąt osób. W momencie wybuchu pożaru wyjścia ewakuacyjne w galerii były zamknięte, a alarm przeciwpożarowy wyłączony. Ta tragedia w niezwykle dobitny sposób pokazuje, jak dramatyczne mogą być skutki nieprzestrzegania przez pracowników przepisów BHP.

Według danych GUS w Polsce w 2017 roku śmierć spowodowaną wypadkiem w pracy poniosło 148 osób. W przypadku ponad 60% wypadków ich przyczyną było nieprawidłowe zachowanie pracownika. Nasuwa się zatem pytanie, jak wielu z tych wypadków można byłoby uniknąć, gdyby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni?

Szkolenia BHP – jak często?

Okresowe szkolenia BHP pracownicy powinni obowiązkowo przechodzić co kilka lat. Ich częstotliwość różni się w zależności od wykonywanego zawodu. Raz w roku szkolenia BHP powinni przechodzić pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, których praca wiąże się ze szczególnym niebezpieczeństwem. Z kolei pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, których praca nie wiąże się z tak dużym ryzykiem, powinni odbywać szkolenia co trzy lata.

Pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami mają obowiązek przechodzić szkolenie BHP raz na 5 lat. Z taką częstotliwością szkolenia powinni odbywać również pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służb BHP oraz pracownicy, których praca wiąże się z narażaniem na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Raz na 6 lat szkolenie powinni przechodzić pracownicy administracyjni i biurowi oraz pozostali, o których nie było mowy.

Firmy współpracujące

X