• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Służba BHP i ich obowiązki w zakładzie pracy

20.03.2019

Służba BHP i ich obowiązki w zakładzie pracy

Warto podkreślić, że praca w służbie BHP to bardzo duża odpowiedzialność. Bardzo często pracodawcy wymagają od nich realizowania zadań, które nie mieszczą się w zakresie ich obowiązków. Zaznaczmy, że pracownik służby BHP ma ściśle określone kompetencje, które warto dokładnie omówić.

4 podstawowe obowiązki służby BHP w zakładzie pracy

Składają się na nie takie zadania jak:

 • Profilaktyka ogólna
 • Kontrola stanu bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i zasad w zakładzie pracy
 • Współpraca z pracodawcą w zakresie BHP
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu w kwestiach bezpieczeństwa

Na czym konkretnie polegają poszczególne kompetencje? Przeczytaj poniżej.

Profilaktyka ogólna BHP

Pod tym pojęciem kryje się wiele zadań zapobiegawczych, dzięki którym pracownicy służby BHP mogą kontrolować to, jak przebiega codzienna praca osób zatrudnionych w konkretnym zakładzie. Wśród licznych obowiązków z tego zakresu znajdują się takie jak:

 • Opiniowanie instrukcji BHP, dostosowanych do specyfiki pracy na konkretnym stanowisku (inaczej nazywa się je instrukcjami stanowiskowymi)
 • Pomoc w ustaleniu przyczyn wystąpienia wypadku w pracy
 • Opracowanie wniosków na przyszłość w związku z wypadkami oraz chorobami zawodowymi
 • Wdrażanie poszczególnych strategii BHP w zakładzie pracy oraz ścisła kontrola tego procesu
 • Aktywny udział w pracy zakładowych komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Edukowanie oraz popularyzowanie problematyki BHP oraz ergonomii w zakładzie pracy poprzez organizowanie szkoleń, czy pokazów.

Wysokie kompetencje kontrolne służby BHP w zakładzie pracy

W zakresie tych obowiązków zawarte są takie zadania jak:

 • Stała kontrola warunków pracy, przepisów oraz zasad BHP wszystkich osób zatrudnionych w danym zakładzie.

Szczególną uwagę służba BHP przykłada do stanowisk, na których zatrudnia się kobiety w ciąży lub karmiące, niepełnosprawnych ruchowo, młodocianych, osoby pracujące w trybie zmianowym, w tym w nocy.

 • Przygotowanie szczegółowej analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, która uwzględnia między innymi propozycje inwestycji organizacyjnych bądź technicznych, poprawiających obecną sytuację.
 • Opiniowanie w zakresie BHP wszelkich nowych inwestycji w firmie, takich jak budowa nowej hali produkcyjnej, itd.
 • Uczestnictwo w przekazywaniu do użytkowania obiektów, w których znajduje się nowe miejsce pracy dla poszczególnych osób, urządzenia produkcyjne lub inne, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo pracowników.
 • Ocena ryzyka zawodowego, biorąc pod uwagę specyfikę zakładu oraz wszystkich stanowisk w firmie.

Współpraca z pracodawcą oraz innymi jednostkami organizacyjnymi

To bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje bardzo wiele różnorodnych zadań. Są one szczegółowo omawiane podczas przekazywania obowiązków danemu pracownikowi służby BHP. Mimo tego, można wyróżnić oraz wymienić te najważniejsze. Chodzi między innymi o:

 • Doradztwo w sprawach zastosowania poszczególnych przepisów oraz zasad BHP.
 • Doradztwo w zakresie organizacji pracy na danych stanowiskach, gdzie pracownik styka się z niebezpiecznymi substancjami, czy czynnikami, które są szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe.
 • Opracowywanie wraz z innymi pracownikami zakładowych układów zbiorowych, regulaminów wewnętrznych, planów modernizacji firmy, które gwarantują poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w danym przedsiębiorstwie.
 • Informowanie pracodawcy o stwierdzonych bądź prawdopodobnych zagrożeniach w zakładzie pracy oraz zadaniami, które należy wykonać, aby zapobiec niebezpieczeństwom.
 • Prowadzenie dokumentacji, która dotyczy dotychczasowych wypadków w zakładzie pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, wyników badań czy pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w przedsiębiorstwie.

Firmy współpracujące