• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Projekt ustawy o dozorze technicznym na stacjach paliw

18.07.2017

W lipcu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa projekt ustawy o dozorze technicznym na stacjach paliw.

Benzyna zawiera lotne związki organiczne, które parują i wypełniają pustą przestrzeń w baku powyżej paliwa. Podczas tankowania samochodu opary te są wypychane na zewnątrz i jeśli nie zostaną wychwycone, przedostają się do atmosfery. Substancje te w powietrzu wchodzą w reakcję z tlenkami azotu i pod wpływem światła słonecznego tworzą tzw. ozon przygruntowy, który może być szkodliwy dla zdrowia człowieka. Urządzenia do wychwytywania oparów paliwa, stosowane na stacjach paliw, powinny pochłaniać przynajmniej 85% ulatniających się substancji.

Kontrole na stacjach paliw

Inspektorzy jednostek dozoru technicznego, do których zaliczamy kontrolerów z Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) zajmą się weryfikacją i monitorowaniem urządzeń wychwytujących pary paliwa. Aparatury takie są montowane na stacjach paliw w celu wyławiania i przekazywania do zbiornika magazynowego oparów paliw uwalnianych podczas tankowania pojazdów. Kontrole inspektorów mają ograniczyć wydzielanie się do powietrza szkodliwych substancji jak benzen czy ozon.

Zmiany zaproponowane w ustawie oznaczają podział obowiązków dozoru nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa pomiędzy UDT, TDT i WDT. Urząd Dozoru Technicznego będzie nadzorował pracę tych aparatów na cywilnych stacjach paliw, natomiast inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego będą sprawdzać stacje paliw położone na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenach portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej. Wojskowy Dozór Techniczny przeprowadzi kontrole urządzeń do odzyskiwania oparów na wojskowych stacjach paliw.

Do przyjęcia takiego rozwiązania zobowiązują Polskę przepisy dyrektywy 2009/126/WE wraz ze zmianami wynikającymi z dyrektywy 2014/99/UE wprowadzone przez Unię Europejską. Celem tych zmian jest zwiększenie wydajności wychwytu par paliwa na stacjach paliw. Kontrole mają odbywać się w określonych odstępach czasu (zgodnie z normą europejską EN 16321-2:2013).

Obowiązkowe wyposażenie stacji paliw

Obowiązek wyposażenia stacji paliw w urządzenia do odzyskiwania par paliwa nakłada na właścicieli tych firm rozporządzenie ministra gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Stacje paliw muszą posiadać również instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Kontrole i monitoring nad urządzeniami do wychwytywania par paliw zlecono inspektorom UDT, TDT i WDT z tego względu na to, iż instytucje te posiadają wykwalifikowana kadrę oraz specjalistyczną aparaturę pomiarową, która jest niezbędna podczas weryfikacji pomiarów, zgodnie z wymogami normy europejskiej.

Nowe regulacje będą obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X