• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Organizacja stanowisk i pomieszczeń pracy

30.05.2017

bhp-stanowisko-pracy

BHP to system norm i przepisów, które należą do bezwzględnie obowiązujących. Ich zastosowanie nie może być wyłączone ani ograniczone. Jest to szczególnie wymagane zwłaszcza przy organizacji stanowisk i pomieszczeń pracy.

Stanowisko pracy powinno mieć dostateczną powierzchnię, pozwalającą pracownikowi na swobodne wykonywanie zleconych czynności. Dodatkowo zgodnie z przepisami, musi być ono urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych prac oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Stanowisko pracy, na którym występuje ryzyko pożaru, wybuchu lub innych czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka, powinno być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne.

Oświetlenie w miejscu pracy

W pomieszczeniach stałej pracy, a więc takich, w których łączny czas przebywania pracownika w ciągu doby przekracza 4 godziny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca powinien zapewnić oświetlenie dzienne. Dodatkowo światło na stanowisku pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, wymaganej dokładności oraz musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Gdy zapewnienie norm oświetlenia dziennego na stanowisku pracy jest niemożliwe, wtedy pracodawca musi uzyskać zgodę właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i okręgowego inspektora pracy na stosowanie światła wyłącznie elektrycznego.

Usytuowanie pomieszczenia pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., pomieszczenia pracy stałej nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu. Wyjątkiem mogą być tylko hale produkcyjne, gdy jest to podyktowane względami technologicznymi, np. chłodnie, rozlewnie win itp. Pomieszczenia pracy znajdujące się np. w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych wymagają zgody właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy oraz zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych.

Bardzo ważne jest, aby do każdego stanowiska pracy było zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, dodatkowo jego wysokość na całej długości nie może być niższa niż 2 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m, jednak tylko przy odpowiednim jego zabezpieczeniu i oznakowaniu.

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do potrzeb takich ludzi i ich możliwości wynikających ze zmniejszonej sprawności. Przestrzeganie tych i pozostałych przepisów w obszarze organizacji miejsca pracy, nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pracowników, ale często również przyczynia się do ich większej efektywności, na czym korzystają przecież pracodawcy.

Znajdź kursy BHP w Krakowie.

Firmy współpracujące