• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

20.03.2019

04.08.2021 Aktualizacja

Osoba, która chce prowadzić szkolenia BHP, musi posiadać wiedzę w tej dziedzinie, ale przede wszystkim spełniać założenia zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ciekawe, szkolenia okresowego nie powinien przeprowadzać BHP-owiec zatrudniony na etat w danej firmie, czyli pełniący zadania służby BHP. Dlaczego?

Jest to jasno określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 z późn. zm.)Pracownik służby BHP ma pełnić ściśle określone obowiązki. W czasie swojej pracy, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na cały etat, czy jego część, nie powinien wykonywać żadnych innych zadań, o czym powinien pamiętać pracodawca. Co więcej, również w Kodeksie pracy jest mowa o tym, że służba BHP ma pełnić funkcje doradcze i kontrolne, ale nie szkoleniowe.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP?

Między innymi przeprowadzanie kontroli warunków pracy, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz działanie w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

Pracownik pełniący zadania służby może przeprowadzić instruktaż ogólny, ma również obowiązek współpracować z osobami i firmami zewnętrznymi, które będą przeprowadzać szkolenia okresowe dla jego firmy. Do jego zadań należy dbanie o odpowiedni poziom przekazywanej wiedzy oraz przygotowanie programów szkoleń z uwzględnieniem zagrożeń panujących w zakładzie pracy.

Instruktażu stanowiskowego, czyli części szkolenia wstępnego, udziela przełożony pracownika, który sam posiada ważne szkolenie BHP. Dobrze, aby ukończył również szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

KTO, JEŚLI NIE PRACOWNIK SŁUŻBY BHP?

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

W praktyce firmy bardzo często zlecają przeprowadzenie szkoleń okresowych jednostce organizacyjnej prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, takiej jak BHP Center.

Szkolenia okresowe BHP dla niektórych rodzajów stanowisk mogą się również odbywać online - w formie samokształcenia.

Szkolenia e-learning

JAKIE JEDNOSTKI SĄ UPRAWNIONE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ?

Jednostka organizacyjna, która będzie zajmować się prowadzeniem szkoleń w zakresie bhp, powinna spełnić wymóg zarejestrowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz wymogi natury organizacyjnej, czyli:

  • wymóg posiadania przez wykładowcę wiedzy i umiejętności, a także doświadczenia i przygotowania dydaktycznego niezbędnego do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
  • wymóg lokalowy i dydaktyczny
  • odpowiednio prowadzić dokumentację - w zakresie programów szkoleń, dzienników i wydanych zaświadczeń

JAK PRAKTYKUJEMY TO W BHP CENTER?

Choć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, nie jest jasno określone, jakie wykształcenie ma posiadać wykładowca, zatrudniamy jedynie osoby, które zdobyły dyplom w dziedzinie BHP. W naszym zespole pracują BHP-owcy na różnym szczeblu kariery – od inspektorów BHP, po specjalistów.

Szkolenia okresowe BHP zlecamy doświadczonym pracownikom. Wśród nas są Główni Specjaliści BHP, czyli osoby z najwyższym stopniem w tej dziedzinie.

Lata praktyki pozwoliły naszym wykładowcom wyspecjalizować się w konkretnych branżach. Posiadamy referencje i bogate doświadczenie w szkleniach personelu medycznego, żołnierzy, pracowników produkcji – zakładów chemicznych i przetwórczych, w branży gazowniczej, odzieżowej, paliwowej i wielu innych.

Każdy sektor gospodarki to inna specyfika pracy, inne zagrożenia i inne codzienne wyzwania. Wykładowca powinien posiadać nie tylko wiedzę merytoryczną w zakresie BHP, ale również pojęcie o warunkach panujących w danym zakładzie. Z tego powodu bardzo cenimy naszych szkoleniowców, którzy posiadają wykształcenie interdyscyplinarne.

Potrzebujesz szkoleń w dziedzinie BHP dla swoich pracowników? Sprawdź naszą ofertę.

Firmy współpracujące

X