• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Kim są Inspektorzy BHP?

18.08.2016

inspektor-bhp

Pracownicy służby bhp powszechnie nazywani są inspektorami bhp. Czy słusznie?  Pracownicy służby bhp to osoby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. W jaki sposób to robią? Na jakiej podstawie? Co należy do ich obowiązków?

Co trzeba zrobić, żeby zostać pracownikiem służb bhp?

 

Pracownicy służby bhp, czyli wszystkim znani inspektorzy bhp zobligowani są do uzyskania odpowiednich kwalifikacji aby wykonywać zadania związane z kontrolą i doradztwem w zakresie dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wymagania kwalifikacyjne inspektora BHP

 

Wymagania kwalifikacyjne służby bhp zostały określone poprzez rozporządzenie  Rady Ministrów z 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia pracowników służby bhp zatrudniamy na stanowiskach:

  • inspektorów i starszych inspektorów,
  • specjalistów i starszych specjalistów,
  • głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby zostać zatrudnionym na jednym z powyższych stanowisk należy uzyskać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jakie?

Inspektorem ds. bhp może być osoba mająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

starszym inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,

specjalistą ds. bhp może być osoba mająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy
w służbie bhp,

starszym specjalistą ds. bhp może być osoba mająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp w służbie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

głównym specjalistą ds. bhp może być osoba mająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

 

Nie każdy pracownik służby bhp jest więc zatrudniony na stanowisku inspektora bhp.

 

Jakie uprawnienia ma inspektor BHP?

 

Inspektorzy BHP mają prawo do przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy. Dodatkowo mogą oni występować do osób kierujących pracownikami z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie BHP. W zakres obowiązków służby BHP wchodzi także zgłaszanie do pracodawcy wniosków o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również o zastosowanie kar porządkowych wobec zatrudnionych niestosujących się lub zaniedbujących zasady BHP w miejscu pracy.

 

Ponadto inspektorzy BHP mają prawo wymagać niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika. Dodatkowo w ramach uprawnień inspektor BHP może zażądać niezwłocznego odsunięcie od pracy osoby zatrudnionej przy pracy wzbronionej lub pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania zadań stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób.

 

Pracownicy służby BHP mają prawo wnioskować do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników zadania służby bhp może powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lb też powierzyć te zadania specjalistom ds. bhp spoza zakładu pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

 

Służba bhp jest organem kontrolnym i doradczym, zgodnie z zapisami rozporządzenia podlega bezpośrednio pracodawcy a zadania jakimi obciążana jest muszą wynikać wprost
z zapisów rozporządzenia. Pracownikowi służby bhp nie można więc powierzyć innych zadań niż te, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie służby bhp, czyli zadań nie mieszczących się w katalogu tzw. 22 zadań służby bhp.

Firmy współpracujące