• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Zasady BHP obowiązujące przy transportowych pracach ręcznych

27.06.2017

transport ciężkich rzeczyRęczne prace transportowe, tak samo, jak inne czynności, wymagają przestrzegania zasad BHP. Przepisy te mają obowiązek znać nie tylko pracownicy, ale również kierownicy odpowiedzialni za organizację danej pracy. Od 1 maja 2017 roku w przepisach dotyczących ręcznych prac transportowych wprowadzono zmiany.

Za ręczne prace transportowe uznaje się każdy rodzaj przemieszczania i podtrzymywania ładunku lub materiału przez jednego lub kilku pracowników. Do czynności tych zalicza się m.in. unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie oraz przewożenie ciężkiego ładunku.

Przygotowanie i organizacja ręcznych prac transportowych

Przed przystąpieniem do ręcznych prac transportowych pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika w zakresie zasad BHP, dotyczących prawidłowego wykonywania powyższych czynności. Dodatkowo musi zapewnić osobom wykonującym taką pracę informacje dotyczące przedmiotu, który będzie transportowany, tzn. jego masy i położenia jego środka ciężkości. Przełożony powinien również powiadomić zatrudnionego o aspektach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o wynikach oceny ryzyka zawodowego, w tym o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom np. kręgosłupa. (sprawdź szkolenia z pierwszej pomocy)

Podczas prac ręcznych przełożony ma obowiązek zapewnić pracownikowi ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego poprzez zagwarantowanie odpowiednich przerw na odpoczynek.

Dodatkowo należy wyeliminować nadmierne obciążenie układu mięśniowo - szkieletowego osoby zatrudnionej oraz ograniczyć do minimum odległość ręcznego transportowania ładunku.

Ręczne przemieszczenie przedmiotów – instrukcja

Podczas organizacji pracy związanej z przemieszczaniem przedmiotów nieporęcznych, niestabilnych, ze zmiennym środki ciężkości lub innych, powodujących zagrożenie wypadkowe, wskazane jest przygotowanie instrukcji.

W dokumencie takim należy określić następujące wytyczne:

  • przedmiot nieporęczny i trudny do uchwycenia należy transportować za pomocą odpowiedniego sprzętu pomocniczego,
  • zwoje taśmy, drutu lub kabla powinny zostać zabezpieczone przed rozwinięciem i wyginaniem w trakcie przemieszczania,
  • w przypadku przenoszenia przedmiotu trzymanego odległości większej niż 30 cm od tułowia należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę ładunku przypadającego na jednego pracownika.

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać dla:

  • kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,
  • mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Do dnia 1 stycznia 2018 roku masa ręcznie przetaczanych przedmiotów na terenie płaskim o twardej i gładkiej powierzchni nie może przekraczać 300 kg.

Obecnie obowiązująca norma na jednego pracownika jest jednak zbyt wysoka. Wprowadzane zmiany technologiczne umożliwiają przemieszczanie takich ładunków za pomocą urządzeń mechanicznych.

Odpowiednio przygotowana instrukcja zwiększy świadomość i wiedzę pracowników, tym samym zwiększając ich bezpieczeństwo. Właściwe przygotowanie ręcznych prac transportowych pozwala ograniczyć zagrożenia do minimum, a to jest przecież najważniejsze.

 

Firmy współpracujące

X