• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Wypadek przy pracy a umowa zlecenie

08.08.2019

wypadek w pracy bhp

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Choć powszechnie jest uważana za gorszą, niż umowa o pracę, ma wiele zalet. Osoby, które poszukują pracy dorywczej, dodatkowej albo z racji wykonywanego zawodu nie chcą być zależne od jednego pracodawcy, chętnie z takiej opcji korzystają.

Zleceniodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę, musi również zapewnić warunki bezpieczne i higieniczne podczas realizowanych przez zleceniobiorcę prac na terenie, sprzęcie będącym własnością zleceniodawcy, a jeśli zdarzy się wypadek przy pracy – powinien odpowiednio zareagować.

Sprawdź jak udzielić pierwszej pomocy jeżeli zobaczysz wypadek w pracy.

Umowa zlecenie - co przysługuje pracownikowi?

Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

  • emerytalnym i rentowym
  • wypadkowym

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co to oznacza w praktyce?

Pracownik, który nie zgłosił, że chce być objęty ubezpieczeniem chorobowym, jeśli zachoruje i nie będzie w stanie wykonywać pracy, nie otrzyma świadczeń z ZUS. Wyjątkiem jest wypadek przy pracy. Jeśli zleceniobiorca będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku, na L4 otrzyma 100% wynagrodzenia. Świadczenie będzie wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego. Poszkodowany może się również ubiegać o jednorazowe odszkodowanie.

Co ważne, aby pracownik miał prawo do zasiłku, zdarzenie musi być uznane za wypadek przy pracy.

Opis procedury

Zleceniobiorca powinien niezwłocznie zgłosić zleceniodawcy, że doszło do zdarzenia wypadkowego. Od momentu zgłoszenia zleceniodawca ma 14 dni na ustalenie przyczyn wypadku oraz wykonanie karty wypadku. Inaczej jest w przypadku o umowę o pracę – wtedy pracodawca musi powołać zespół powypadkowy, który sporządza protokół powypadkowy.

Obowiązkiem zleceniodawcy jest ustalenie, jak doszło do wypadku oraz zgłoszenie zdarzenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O zgłoszeniu tym najczęściej pracodawcy zapominają, a jest ono konieczne ponieważ, zgodnie z zapisami §5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy,

kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym.  Jeśli wypadek był ciężki, zleceniodawca powinien poinformować o nim inspektora pracy oraz prokuraturę.

W skład dokumentacji powypadkowej wchodzą:

  1. Zgłoszenie wypadku przy pracy
  2. Karta wypadku, a w niej:

- dane identyfikacyjne płatnika składek

- dane identyfikacyjne poszkodowanego

- informacje o wypadku

- załączniki

Załączniki stanowią: protokoły z wysłuchania poszkodowanego i świadków, dokumentacja medyczna, zdjęcia, nagrania i szkice z miejsca wypadku.

Kiedy zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do pobierania świadczeń?

Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do pobierania zasiłku chorobowego z funduszu wypadkowego, jeśli nie został tym ubezpieczeniem objęty.

Może się tak zdarzyć, jeśli zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczeń, na przykład w innej firmie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę i osiąga z jej tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, a na umowę zlecenie wykonuje pracę dorywczą. Wtedy zleceniodawca nie ma obowiązku zgłaszania go do ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenie nie przysługuje również wtedy, kiedy do zdarzenia doszło z winy poszkodowanego, który umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia. Zasiłku nie otrzyma osoba, która w trakcie wypadku była nietrzeźwa lub pod wpływem środków odurzających.

Firmy współpracujące

X