• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Roboty ziemne przy drodze - praca szczególnie niebezpieczna a BHP

04.06.2019

Późna wiosna, lato to czas wzmożonych robót ziemnych przy drogach – zalicza się do nich również usuwanie awarii oraz wymienianie rur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jako pracodawca powinieneś wiedzieć, że takie zadania kwalifikuje się jako prace szczególnie niebezpieczne, podczas których obowiązują zaostrzone przepisy BHP.

Praca szczególnie niebezpieczna, czyli?

Praca szczególnie niebezpieczna to zadania wykonywane w trudnych warunkach lub o zwiększonym zagrożeniu dla zdrowia czy życia pracownika. Ich wykaz znajdziesz w 6 rozdziale rozporządzenia na temat ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
w innych przepisach branżowych dotyczących bhp np. dotyczących robót budowlanych oraz instrukcjach dotyczących eksploatacji urządzeń czy instalacji. Co więcej, pracodawca ma obowiązek ustalenia i aktualizacji wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, które wykonują jego podwładni. Pracodawca zapoznaje za pisemnym potwierdzeniem z wykazem pracowników.

Roboty ziemne nie są wprost wymienione w rozporządzeniu dotyczącym ogólnych przepisów bhp– mimo to, stanowią zwiększone zagrożenie dla osób wykonujących poszczególne zadania w obrębie drogi – a więc pracodawca powinien uwzględnić je na swojej liście prac szczególnie niebezpiecznych.

Praca szczególnie niebezpieczna a BHP

Na pracodawcy spoczywa obowiązek stworzenia szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań szczególnie niebezpiecznych. Decyduje on również o tym, które roboty powinny być prowadzone na podstawie pozwolenia pisemnego.

Podczas wykonywania zadań niebezpiecznych, pracodawca powinien zapewnić robotnikom szczególne warunki pracy, czyli:, w szczególności zapewnia:
1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Roboty ziemne przy drodze, na pasie ruchu – obowiązki firmy wykonującej zlecenie

Jeśli roboty ziemne dotyczą drogi niewyłączonej z ruchu samochodowego, przedsiębiorca powinien zapewnić bezpieczeństwo nie tylko swoim pracownikom, ale również użytkownikom jezdni. Ma obowiązek sprawdzić czy teren prac jest prawidłowo zabezpieczony (znaki drogowe, barierki, sygnalizacja świetlna). Od pracowników nie wymaga się dodatkowych uprawnień, a bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, z którymi zapoznali się podczas trwania instruktażu.

Podsumowanie

Praca szczególnie niebezpieczna (np. roboty ziemne przy drodze) powinna być odpowiednio zorganizowana, a zasady bhp podczas wykonywania poszczególnych zadań nadzorowane przez kierownika. Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą Ci efektywnie zorganizować roboty wykonywane w trudnych warunkach.

Firmy współpracujące

X