• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Przykładowe zarządzenie w sprawie badań profilaktycznych

16.02.2011

bhp-biuro

Przykładowe zarządzenie w sprawie badań profilaktycznych dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych oraz zasad wypłacania świadczeń rzeczowych.

Na podstawie Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U. nr 148, poz. 973).

§ 1. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych podlegają profilaktycznej opiece zdrowotnej, obejmującej badania specjalistyczno-okulistyczne.

§ 2. Do pracowników, o których mowa w § 1 zalicza się pracowników, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

§ 3. 1. Na druku skierowania pracownika na badania profilaktyczne, w rubryce „rodzaj szkodliwości na stanowisku pracy” należy wpisać : „obsługa monitorów ekranowych”.
2. Wymiar czasu pracy pracownika, o którym w § 2 potwierdza bezpośredni przełożony na druku skierowania
na badania profilaktyczne.

§ 4. 1. W przypadku orzeczenia przez lekarza prowadzącego badania, o których mowa w § 1 konieczność stosowania okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, niezbędnych do pracy przy monitorze ekranowym, pracownikowi przysługuje świadczenie rzeczowe.
2. Refundacja soczewek kontaktowych nastąpi, jeżeli lekarz specjalista, w wyniku badań okulistycznych zaleci stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów - soczewki kontaktowe.

§ 5. Pracodawca ustala górną granicę refundacji zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych dla pracowników o których mowa w § 1, którzy nabyli prawo do ich zakupu na kwotę : 200 zł (słownie: dwieście).

§ 6. Podstawą wypłaty świadczenia rzeczowego, o którym mowa w § 4.1 jest przedłożenie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr zaświadczenia od lekarza prowadzącego badania profilaktyczne, oraz oryginału faktury zakupu okularów korygujących lub soczewek kontaktowych wystawionej na Gminę Czechowice-Dziedzice.

§ 7. Zakup okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych przysługuje raz na okres ważności badań profilaktycznych.

§ 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych.

§ 9. Ewidencję wypłacanych świadczeń uprawnionym pracownikom prowadzi Służba BHP.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów oraz Kierownikom Biur.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-2/07 Kierownika Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie badań profilaktycznych przewidzianych dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych oraz Zarządzenie Nr 0152-5/06 Kierownika Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na zakup okularów korygujących dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.

Opracował
starszy inspektor bhp
Agnieszka Krupnik

Sprawdź naszą ofertę obsługi BHP firm w Warszawie.

Firmy współpracujące