• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Przykładowe zarządzenie

16.02.2011
Przykładowe zarządzenie w sprawie badań profilaktycznych dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych oraz zasad wypłacania świadczeń rzeczowych.Na podstawie Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U. nr 148, poz. 973).§ 1. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych podlegają profilaktycznej opiece zdrowotnej, obejmującej badania specjalistyczno-okulistyczne.§ 2. Do pracowników, o których mowa w § 1 zalicza się pracowników, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.§ 3. 1. Na druku skierowania pracownika na badania profilaktyczne, w rubryce „rodzaj szkodliwości na stanowisku pracy” należy wpisać : „obsługa monitorów ekranowych”. 2. Wymiar czasu pracy pracownika, o którym w § 2 potwierdza bezpośredni przełożony na druku skierowania na badania profilaktyczne.§ 4. 1. W przypadku orzeczenia przez lekarza prowadzącego badania, o których mowa w § 1 konieczność stosowania okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, niezbędnych do pracy przy monitorze ekranowym, pracownikowi przysługuje świadczenie rzeczowe. 2. Refundacja soczewek kontaktowych nastąpi, jeżeli lekarz specjalista, w wyniku badań okulistycznych zaleci stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów - soczewki kontaktowe.§ 5. Pracodawca ustala górną granicę refundacji zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych dla pracowników o których mowa w § 1, którzy nabyli prawo do ich zakupu na kwotę : 200 zł (słownie: dwieście).§ 6. Podstawą wypłaty świadczenia rzeczowego, o którym mowa w § 4.1 jest przedłożenie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr zaświadczenia od lekarza prowadzącego badania profilaktyczne, oraz oryginału faktury zakupu okularów korygujących lub soczewek kontaktowych wystawionej na Gminę Czechowice-Dziedzice.§ 7. Zakup okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych przysługuje raz na okres ważności badań profilaktycznych.§ 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych.§ 9. Ewidencję wypłacanych świadczeń uprawnionym pracownikom prowadzi Służba BHP.§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów oraz Kierownikom Biur.§ 11. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-2/07 Kierownika Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie badań profilaktycznych przewidzianych dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych oraz Zarządzenie Nr 0152-5/06 Kierownika Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na zakup okularów korygujących dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.Opracował starszy inspektor bhp Agnieszka Krupnik

Firmy współpracujące