• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

PIP planuje 88 tys. kontroli u przedsiębiorców w 2013 roku

29.11.2012

Przeprowadzenie 88 tys. kontroli i objęcie różnorodnymi działaniami prewencyjnymi przynajmniej 200 tys. przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów zakłada program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 rok. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Radzie Ochrony Pracy na posiedzeniu 20 listopada br. w siedzibie Sejmu.

W nadchodzącym roku inspekcja pracy rozpocznie realizację pierwszego etapu długofalowych działań prewencyjno-kontrolnych, zaplanowanych na lata 2013 – 2015. Szczególna uwaga zostanie w nim zwrócona na kwestię przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu, a zwłaszcza na zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach uzasadniających zawarcie umowy o pracę i na nadużywanie umów terminowych. Ma to związek z napływającymi coraz częściej sygnałami od związków zawodowych, Rady Ochrony Pracy, komisji sejmowych i pracobiorców o nieprawidłowościach w tym zakresie. Działania kontrolne PIP wsparte zostaną kampanią informacyjno-promocyjną:„Zanim podejmiesz pracę”, skierowaną do pracowników i osób rozpoczynających aktywność zawodową.

W sferze bezpieczeństwa pracy głównymi celami programu będzie ograniczenie skali wypadkowości w miejscu pracy i rozszerzanie działalności prewencyjnej. Służyć mają temu wzmożony nadzór nad grupą zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych, a także długofalowe działania kontrolne w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, zwłaszcza o cechach powtarzalnych.

Pracodawcy i  przedsiębiorcy zainteresowani ograniczeniem zagrożeń wypadkowych będą mogli liczyć na merytoryczną pomoc w ramach programu prewencyjnego: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”. Szczególny akcent położony zostanie na promowanie kultury prewencji w środowisku pracy. Do zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy powinna zachęcić m.in. 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna pod hasłem: „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.

Wśród rocznych zadań urzędu bardzo ważną częścią jego działań pozostanie problematyka wypłaty należności pracowniczych. Zintensyfikowane mają być kontrole zatrudniania pracowników tymczasowych, kontynuowane będą kontrole czasu pracy kierowców i placówek leczniczych. Duża uwaga inspektorów pracy skierowana zostanie na prace budowlane i rozbiórkowe, podziemne zakłady górnicze, zakłady przemysłu spożywczego i szkoły.

W zakresie aktywności na forum międzynarodowym planowane jest nawiązanie bliższej współpracy z inspekcją ukraińską, w szczególności w obszarze legalności zatrudnienia. Spodziewana jest też wizyta międzynarodowego zespołu ekspertów, który oceni funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy - w ramach przeprowadzanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy oceny systemów inspekcyjnych państw członkowskich.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie oceniali przedstawiony dokument, zwracając uwagę na jego rzetelność, przemyślaną formę, trafny dobór najważniejszych zadań. Dzielili się także uwagami i sugestiami, zgłaszając konkretne propozycje poszerzenia zapisów programu. Końcowa opinia Rady wyrażona będzie w stanowisku, które ma być przyjęte na kolejnym jej posiedzeniu.

źródło: PIP / www.bibliotekakp.pl

Firmy współpracujące