• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP - po jakim czasie trzeba je odbyć?

22.12.2021

Szkolenie BHP

Zgodnie z przepisami, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Celem szkoleń jest zapoznanie pracowników z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Szkolenie wstępne ogólne należy odbyć w pierwszym dniu pracy. Kiedy należy wykonać szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie wstępne i szkolenie okresowe BHP - różnice

Na początku wyjaśnijmy różnice między szkoleniami. Szkolenie wstępne jest dedykowane dla nowych pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danej firmie. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) ma taki sam ramowy program dla wszystkich rodzajów stanowisk. Pełne szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny jest rozpisany na minimum 3 godziny dydaktyczne. Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego leży w obowiązkach osób kierujących pracownikami. Szkolenia okresowe są dostosowane do konkretnych rodzajów stanowisk. Ich program obejmuje więcej zagadnień i jest i bardziej szczegółowy, dla niektórych pracowników szkolenie to trwa dłużej, niż jeden dzień roboczy.

Należy przeprowadzić pierwsze szkolenia okresowe BHP do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami - mają na to czas przez 6 miesięcy.

Szkolenia w zakresie BHP - podstawa prawna

Należy powołać się tutaj głównie na 2 dokumenty: Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami. Rozporządzenie to określa, kto musi odbyć szkolenie BHP i z jaką częstotliwością. Dodatkowo w Kodeksie pracy znajdziemy informacje dotyczące pracodawców. Zgodnie z  art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.” Osoby będące pracodawcami powinny więc niezwłocznie wykonać szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Dzięki temu będą mogły między innymi przeprowadzać instruktaż stanowiskowy swoim podwładnym.

Dopuszczalne formy przeprowadzania szkolenia okresowego

Należy przeprowadzać szkolenia okresowe w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego. Przykładem może być szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno – biurowych. Osoby na stanowiskach robotniczych powinny mieć szkolenie tylko w formie seminarium, w związku z tym, że w ich pracy występują szczególnie duże zagrożenia.

Organizatorem szkolenia okresowego w dziedzinie bhp może być: pracodawca lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednostka organizacyjna to:

a) placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego;

b) szkoła ponadgimnazjalna;

c) jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa;

d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy;

e) osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej – pod warunkiem, że taka jednostka organizacyjna prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Do obowiązków organizatora szkolenia należy między innymi zadbanie o odpowiedni program. Ramowy program szkolenia znajduje się w rozporządzeniu. Nad szczegółowym programem szkolenia okresowego pracuje pracodawca lub w porozumieniu z nim - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową.

Co obejmują szkolenia bhp dla pracowników?

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Poza zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, uczestnicy zapoznawani są również z zasadami udzielania pierwszej pomocy i z ochroną przeciwpożarową.

Aktualne zaświadczenie - dla kogo jest wymagane?

Szkolenie okresowe wymagane jest dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Szkoleniom okresowym podlegają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
  • pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 14, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego. Ewentualnie, jest też możliwość zwolnienia, jeśli pracownik wykonał szkolenie okresowe BHP dla innego rodzaju stanowiska pracy, ale program szkolenia obejmował zakres tematyczny wymagany na aktualnym stanowisku pracy.

Podsumowując, szkolenia okresowe BHP są wymagane dla wszystkich pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Dokumenty potwierdzające odbycie takiego szkolenia przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Źródło: Biuletyn informacyjny Państwowej Inspekcji Pracy

Firmy współpracujące

X