• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Obywatele Ukrainy zatrudnieni na umowę o pracę – niepokojące statystyki dotyczące obowiązkowych szkoleń BHP

13.12.2018

Imigranci z Ukrainy bez wątpienia przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Departament Statystyki NBP oszacował, że w 2017 roku w Polsce przebywało około 900 tys. naszych wschodnich sąsiadów. Prognozowano, że do końca 2018 roku będzie ich w Polsce pracować legalnie nawet 3 mln. Sprzyjają temu czynniki takie jak: bliskość geograficzna, podobieństwa kulturowe i językowe oraz rosnące zapotrzebowanie na naszym rynku pracy. Chociaż ostatnio jesteśmy świadkami wzmożonej migracji obywateli Ukrainy na zachód, ich liczba w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Szkolenia BHP dla obywateli Ukrainy – wyniki badań

We wrześniu tego roku agencja ARC Rynek przeprowadziła badania dotyczące szkoleń BHP dla cudzoziemców. Wyciągnięto wnioski, że istnieją zauważalne różnice w traktowaniu pracowników z Polski i zza granicy. Chociaż większość obywateli Ukrainy jest zatrudniona na umowę o pracę, aż 56% z nich nie odbyło szkolenia BHP.

Pracownicy – obcokrajowcy to dodatkowe obowiązki dla pracodawcy?

Zatrudnianie Polaków i obcokrajowców podlega tym samym przepisom określonym w kodeksie pracy. W przypadku obywateli Ukrainy pracodawca musi jeszcze dopilnować, czy posiadają oni zezwolenie na pracę.

Jeśli chodzi o umowę o pracę – w przepisach nie jest jasno określone, że musi być ona przetłumaczona na język ojczysty pracownika, jednak sporządzenie całej dokumentacji w dwóch wersjach językowych wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Nic nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników

Zgodnie z art. 2373§ 1 k.p. „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.” Pracodawca ma więc obowiązek oddelegować zatrudnionych w swoim zakładzie pracy obywateli Ukrainy na szkolenia wstępne oraz okresowe BHP, zorganizowane w taki sposób, żeby były one dla nich zrozumiałe.

Osoba, która zatrudnia obcokrajowców, powinna robić to odpowiedzialnie, czyli zadbać o to, aby wszyscy pracownicy mieli właściwą świadomość bezpieczeństwa pracy. Nawet w przypadku, kiedy będzie to wymagało większego wysiłku – na przykład zatrudnienia tłumacza. Warto przełożyć na język obcy dokumenty takie jak: regulamin pracy, instrukcje stanowiskowe, analizy ryzyka zawodowego. Są to bowiem dokumenty, z którymi pracownik musi się zapoznać, aby móc świadomie, rzetelnie i bezpiecznie wykonywać powierzone mu obowiązki.

Firmy współpracujące

X