• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

17.06.2021

Każdy pracodawca, niezależnie od tego, czy jest właścicielem budynku, w którym znajduje się jego firma, czy też tylko najemcą, ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji. Jakie jeszcze są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Ochrona przeciwpożarowa - obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Pracodawca powinien zapewnić, wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu pracy, bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji, a co za tym idzie - wyznaczyć pracowników do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji . Powinien również przygotować budynek do ewentualnej akcji ratowniczej. Przepisy nie określają, ilu pracowników powinno się do tych zadań wyznaczyć. Przyjmuje się, że jeśli firma zajmuje kilka kondygnacji – wyznacza się co najmniej dwie osoby na dane piętro. Jeśli natomiast w zakładzie pracuje się na zmiany - co najmniej dwie osoby na daną zmianę. Wyznaczony pracownik powinien zdobyć wiedzę w zakresie działań związanych z ochrona przeciwpożarową i ewakuacją- na szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i szkoleniach PPOŻ, a także posiadać telefon służbowy. Pracodawca, listę pracowników wyznaczonych do działań związanych z ewakuacją, podaje po wiadomości wszystkich osób wykonujących prace na terenie zakładu (również zleceniobiorców czy tez pracowników innych firm realizujących zadania na jego terenie). Listę taką wywiesza się najczęściej przy punktach pierwszej pomocy. Oprócz imienia i nazwiska pracownika wyznaczonego, pracodawca musi wskazać miejsce wykonywania przez niego pracy na terenie zakładu oraz numer jego telefonu służbowego  lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Kodeks pracy określa również, że pracodawca powinien zidentyfikować zagrożenia pożarowe występujące w firmie z uwzględnieniem poszczególnych stanowisk pracy, a następnie przygotować zbiór zasad postępowania. Obowiązkowe jest również przeprowadzanie szkoleń PPOŻ, które są ujęte w programie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zapoznać wszystkich pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Jak pracownik może zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej?

Pierwszą okazją do tego są obowiązkowe szkolenia bhp. Zachęcamy również do uczestniczenia w szkoleniach PPOŻ. Są to szkolenia w całości poświęcone tematyce bezpieczeństwa pożarowego. Uczestnik w trakcie szkolenia dowiaduje się o zasadach postępowania w razie pożaru, poznaje rodzaje oraz zasady użytkowania podręcznych środków gaśniczych, poznaje podstawy pierwszej pomocy w przypadku poparzeń, a także zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wytyczne dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

Kto powinien wyposażyć budynek w elementy ochrony przeciwpożarowej? To zależy od treści umowy zawartej między właścicielem a najemcami. Podstawowym elementem jest instalacja, która pozwala wykryć zagrożenie, czyli czujniki dymu oraz czujniki podwyższonej temperatury. SSP to System sygnalizacji pożaru. W razie pożaru powinien aktywować alarm, a także powiadomić jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Dobrym rozwiązaniem są również instalacje tryskaczowe, które pomogą zdusić pożar na początkowym etapie oraz systemy oddymiające, dzięki którym łatwiej będzie przeprowadzić ewakuację. Najlepiej, aby już na etapie projektowania budynku rzeczoznawca dopasował urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

Gaśnice w zakładzie pracy

Wyboru i odpowiedniego rozmieszczenia gaśnic należy dokonać już na etapie planowania budynku. Gaśnice należy bowiem dopasować do rodzaju substancji, które mogą ulec zapłonowi. Najczęściej spotykane są gaśnice typu A, B i C, odpowiednie dla cieczy, gazów palnych i tworzyw sztucznych. Gaśnice trzeba poddawać regularnym kontrolom, nie rzadziej niż raz w roku.

W ramach podsumowania, warto przytoczyć art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

„Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.

Należy pamiętać, że na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych. Celem pracodawcy powinna być ochrona życia i zdrowia pracowników. Aby móc zapobiegać pożarom, należy dobrze identyfikować zagrożenia. Co ważne, każdy z nas w razie zagrożenia, powinien zareagować. Przepisy wskazują na to, że do obowiązków wszystkich świadków pożaru należy podjęcie działań - alarmowanie osób w strefie zagrożenia oraz wezwanie służb ratunkowych.

Firmy współpracujące

X