• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy - likwidacja obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec PIP oraz PIS

08.01.2013

W Dzienniku Ustaw z dn. 02.01.2013 r. pod poz. 2 opublikowano ustawę z dn. 9.11.2012 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz innych ustaw. Nowelizacja obejmuje likwidację obowiązku informacyjnego ciążącego na pracodawcy w stosunku do PIP oraz PIS w przypadku rozpoczynania działalności lub zmiany miejsca, rodzaju bądź zakresu prowadzonej działalności.

Nowo wprowadzone przepisy zakładają m.in. uchylenie art. 209 k.p., który przewiduje obowiązek pracodawcy polegający na zawiadomieniu na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Powyższy obowiązek ciąży również na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. Wraz z tą zmianą uchylony został pkt 1 w art. 283 § 2 k.p. – przepis ten staje się bowiem bezprzedmiotowy, gdyż zawiera opis wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku wskazanego w art. 209 k.p.

Jeśli chodzi o informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników, to obowiązek ich przekazania PIP oraz PIS będzie spoczywał, z urzędu, na podmiotach państwowych zajmujących się gromadzeniem i analizowaniem danych statystycznych (urzędy statystyczne).

Firmy współpracujące

X