• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy ?

04.02.2011

Osoby mogące prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dokładnie określa ustawa z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Cytując za ustawą:

Art. 8.

2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3) ratowników medycznych (…)

oraz…

4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane

przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności

niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej

pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie

przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na

celu zapewnienie właściwej ich realizacji.

Rozporządzenie do którego odnosi się ustawa w art. 8 punkt 5:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Możliwość nauczania pierwszej pomocy została nadana odpowiednio przeszkolonym nauczycielom ze względu na nowy przedmiot ‘ Edukacja Dla Bezpieczeństwa’ zawierający elementy pierwszej pomocy.

Nikt poza tą grupą osób nie otrzymał według ustawy uprawnień do nauczania pierwszej pomocy, a także nie ma ustawy, która nadawała by uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy innym osobom.

 

W związku z powyższym ważne według prawa jest tylko szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez lekarza, pielęgniarkę, ratownika systemu lub odpowiednio do tego przeszkolony nauczyciel.


 

A teraz odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie:

 

Czy chcieli byście aby uczył Was jazdy samochodem instruktor, który nie ma prawa jazdy?

Firmy współpracujące

X