• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy ?

04.02.2011
Osoby mogące prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dokładnie określa ustawa z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Cytując za ustawą:

Art. 8.

2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:1) lekarzy systemu,2) pielęgniarek systemu,3) ratowników medycznych (…)oraz…4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowaneprzez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do sprawoświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętnościniezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszejpomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanieprzygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając nacelu zapewnienie właściwej ich realizacji.Rozporządzenie do którego odnosi się ustawa w art. 8 punkt 5:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).Możliwość nauczania pierwszej pomocy została nadana odpowiednio przeszkolonym nauczycielom ze względu na nowy przedmiot ‘ Edukacja Dla Bezpieczeństwa’ zawierający elementy pierwszej pomocy.Nikt poza tą grupą osób nie otrzymał według ustawy uprawnień do nauczania pierwszej pomocy, a także nie ma ustawy, która nadawała by uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy innym osobom. W związku z powyższym ważne według prawa jest tylko szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez lekarza, pielęgniarkę, ratownika systemu lub odpowiednio do tego przeszkolony nauczyciel.  A teraz odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie: Czy chcieli byście aby uczył Was jazdy samochodem instruktor, który nie ma prawa jazdy?

Firmy współpracujące