• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Krótki poradnik dla pracodawcy: "Praca dla młodocianych? Musisz spełniać konieczne wymogi prawne oraz zagwarantować bezpieczeństwo i szczególną ochronę"

24.06.2014
Niniejszy poradnik stanowi esencję z wiedzy prawnej Kodeksu Pracy, z którą każdypracownik powinien być zaznajomiony. Polskie prawo szczególną troską otacza osobyniepełnoletnie, dlatego przygotowanie stanowiska pracy dla młodocianego, związane jest zespełnieniem wielu dodatkowych wymogów. → Pracownikiem młodocianym jest osoba, która: ukończyła 16 lat, przynajmniej gimnazjum orazdysponuje świadectwem lekarskim, które potwierdza, że praca danego rodzaju nie zagraża jegozdrowiu→ Czy można zatrudnić młodocianego przed ukończeniem 16 roku życia?: Można, o ilewykonywana przez niego praca (czy inne działanie zarobkowe), wspiera podmiot prowadzącydziałalność kulturową, artystyczną, sportową lub reklamową. Ponadto, konieczna jest zgodarodzica lub prawnego opiekuna.→ Czy można zatrudnić młodocianego na umowę o pracę? Można, jeśli praca ma lekki charakterlub służy przygotowaniu do pracy.→Jakie są szczególne obostrzenia co do zagwarantowania warunków pracy?: Pracawykonywana przez młodocianego nie może zagrażać jego zdrowiu oraz życiu. Ponadto praca niemoże kolidować z rozwojem dziecka ani utrudniać wypełniania przez niego obowiązku szkolnego.Prawo pracy zabrania nadmiernego wysiłku. Ponadto pracodawca jest zobowiązany dozapewnienia opieki i szczególnego bezpieczeństwa.→ Czy młodociany podlega badaniom lekarskim? : Tak. Młodociany podlega badaniom przedprzyjęciem do pracy, badaniom okresowym oraz kontrolnym. Ponadto, gdy lekarz orzeknie, żedana praca zagraża zdrowiu lub życiu młodocianego, ewentualnie określana jest w rozporządzeniuRady Ministrów jako praca wzbroniona, to pracodawca zobowiązany jest do zmiany stanowiska nabezpieczne a gdy nie ma takiej możliwości do bezwzględnego rozwiązania umowy.→ Jakich prac młodociany wykonywać nie może?: prac wymagających stale wymuszonej,nienaturalnej pozycji ciała, zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, narażającychna szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych, stwarzającychzagrożenia wypadkowe.→ Czy zapewnienie BHP ma szczególną wagę podczas zatrudnianiu młodocianego? :Oczywiście. Wielu młodych ludzi ulega wypadkom w miejscu pracy w pierwszych latachzatrudnienia. Niejednokrotnie młody pracownik nie ma odpowiedniej świadomościniebezpieczeństw jakie czyhają w miejscu pracy. W tej sytuacji, szczególną pozycję mapracodawca, który musi zadbać o nieletniego pracownika, otoczyć go ochroną i zapewnić opiekę.

Firmy współpracujące