• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Krótki poradnik dla pracodawcy: "Praca dla młodocianych? Musisz spełniać konieczne wymogi prawne oraz zagwarantować bezpieczeństwo i szczególną ochronę"

24.06.2014

Niniejszy poradnik stanowi esencję z wiedzy prawnej Kodeksu Pracy, z którą każdy

pracownik powinien być zaznajomiony. Polskie prawo szczególną troską otacza osoby

niepełnoletnie, dlatego przygotowanie stanowiska pracy dla młodocianego, związane jest ze

spełnieniem wielu dodatkowych wymogów.

 

→ Pracownikiem młodocianym jest osoba, która: ukończyła 16 lat, przynajmniej gimnazjum oraz

dysponuje świadectwem lekarskim, które potwierdza, że praca danego rodzaju nie zagraża jego

zdrowiu

→ Czy można zatrudnić młodocianego przed ukończeniem 16 roku życia?: Można, o ile

wykonywana przez niego praca (czy inne działanie zarobkowe), wspiera podmiot prowadzący

działalność kulturową, artystyczną, sportową lub reklamową. Ponadto, konieczna jest zgoda

rodzica lub prawnego opiekuna.

→ Czy można zatrudnić młodocianego na umowę o pracę? Można, jeśli praca ma lekki charakter

lub służy przygotowaniu do pracy.

→Jakie są szczególne obostrzenia co do zagwarantowania warunków pracy?: Praca

wykonywana przez młodocianego nie może zagrażać jego zdrowiu oraz życiu. Ponadto praca nie

może kolidować z rozwojem dziecka ani utrudniać wypełniania przez niego obowiązku szkolnego.

Prawo pracy zabrania nadmiernego wysiłku. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do

zapewnienia opieki i szczególnego bezpieczeństwa.

→ Czy młodociany podlega badaniom lekarskim? : Tak. Młodociany podlega badaniom przed

przyjęciem do pracy, badaniom okresowym oraz kontrolnym. Ponadto, gdy lekarz orzeknie, że

dana praca zagraża zdrowiu lub życiu młodocianego, ewentualnie określana jest w rozporządzeniu

Rady Ministrów jako praca wzbroniona, to pracodawca zobowiązany jest do zmiany stanowiska na

bezpieczne a gdy nie ma takiej możliwości do bezwzględnego rozwiązania umowy.

→ Jakich prac młodociany wykonywać nie może?: prac wymagających stale wymuszonej,

nienaturalnej pozycji ciała, zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, narażających

na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych, stwarzających

zagrożenia wypadkowe.

→ Czy zapewnienie BHP ma szczególną wagę podczas zatrudnianiu młodocianego? :

Oczywiście. Wielu młodych ludzi ulega wypadkom w miejscu pracy w pierwszych latach

zatrudnienia. Niejednokrotnie młody pracownik nie ma odpowiedniej świadomości

niebezpieczeństw jakie czyhają w miejscu pracy. W tej sytuacji, szczególną pozycję ma

pracodawca, który musi zadbać o nieletniego pracownika, otoczyć go ochroną i zapewnić opiekę.

Firmy współpracujące