• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych — komu przysługuje i kiedy jest wypłacany?

24.05.2023

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Dodatek za pracę w szczególnych warunkach to specjalne świadczenie, które przysługuje pracownikom, którzy wykonują pracę w warunkach, które mogą wpływać negatywnie na ich zdrowie lub życie. Warunki szkodliwe mogą obejmować ekspozycję na substancje toksyczne, szkodliwe czynniki chemiczne, promieniowanie, hałas czy też warunki atmosferyczne.

Dodatek szkodliwy dla pracownika i dostosowanie do higienicznych warunków pracy

Dodatek dla pracowników zatrudnionych w szkodliwych warunkach może być przyznawany pracownikom, którzy wykonują pracę w miejscach lub warunkach, które są uznane za szkodliwe dla zdrowia lub życia. Przykładowymi branżami, w których często stosuje się ten dodatek, są przemysł chemiczny, górnictwo, produkcja energetyczna, metalurgia czy przemysł ciężki. Tam dodatek szkodliwy jest często stosowany.

Przysługujący dodatek oraz jego wysokość są zazwyczaj określane w ustawach, przepisach lub umowach zbiorowych pracy, które są obowiązujące w danym kraju. Warunki uzyskania dodatku mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Podstawą jest też rozporządzenie rady ministrów oraz przepisy prawa pracy.

W niektórych przypadkach pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny i pomiarów czynników szkodliwych, aby ustalić, czy dany pracownik jest narażony na szkodliwe czynniki. Jeśli pracownik spełnia określone kryteria i pracuje w szkodliwych warunkach, to możliwe jest otrzymanie finansowej rekompensaty oraz przejście na wcześniejszą emeryturę.

Czy obowiązkiem pracodawcy jest dodatek za pracę w szkodliwych warunkach?

Obowiązek wypłacania dodatku z tytułu pracy w szkodliwych warunkach może być regulowany przepisami prawa, umowami zbiorowymi pracy lub polityką danego pracodawcy. Niekiedy pracodawcy są objęci samoistnym świadczeniem pieniężnym na rzecz pracowników.

W Polsce zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapewnieniem kontynuacji działalności przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, zwaną ustawą „PIP", pracodawca ma obowiązek wypłacać dodatek za pracę w warunkach szkodliwych w przypadku, gdy pracownik jest narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub życia. Wysokość dodatku jest określana przez ministra właściwego do spraw pracy i może się różnić w zależności od rodzaju i stopnia narażenia na szkodliwe czynniki.

Praca w warunkach szkodliwych a Kodeks Pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Jeśli zatrudnione osoby mają kontakt z czynnikami szkodliwymi, np. związanych z występowaniem substancji toksycznych, hałasem, promieniowaniem czy innymi czynnikami niebezpiecznymi dla zdrowia, istnieją określone przepisy, które chronią pracowników.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego i dostosować warunki pracy do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli w miejscu pracy występują szkodliwe czynniki, pracodawca powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności, takie jak dostarczenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, zapewnienie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, monitorowanie i kontrolowanie szkodliwych czynników, oraz stosowanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu minimalizację ryzyka.

Pracownicy wykonujący pracę w warunkach szkodliwych mają prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak dodatek za pracę w szkodliwych warunkach lub skrócony czas pracy. W niektórych przypadkach mogą również mieć prawo do specjalnych badań lekarskich lub świadczeń zdrowotnych.

W przypadku naruszenia przepisów Kodeksu Pracy, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik ma prawo zgłosić to do odpowiednich organów nadzoru pracy. Inspektorzy pracy mogą przeprowadzić kontrole w miejscu pracy i nałożyć kary na pracodawcę, jeśli stwierdzą naruszenia.

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

"Dodatek szkodliwy" za pracę w szczególnych warunkach dla zdrowia są uregulowane przez polskie przepisy prawa, w tym Kodeks Pracy. Pracownicy zatrudnieni w miejscach pracy, gdzie występują szkodliwe lub uciążliwe czynniki, mogą mieć prawo do dodatkowego wynagrodzenia za narażenie na takie warunki.

Wysokość dodatku szkodliwego za pracę w warunkach szkodliwych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień szkodliwości czynnika występującego w miejscu pracy oraz obowiązujących przepisów. W praktyce dodatki te mogą być ustalane w oparciu o umowy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania lub decyzje pracodawcy.

Warto zaznaczyć, że szczegółowe zasady dotyczące dodatków za pracę w warunkach szkodliwych mogą się różnić w zależności od branży i zawodu. Na przykład, pracownicy narażeni na substancje toksyczne, pyły, hałas czy promieniowanie jonizujące mogą mieć prawo do dodatków, które rekompensują im ryzyko zdrowotne związane z wykonywaną pracą.

Czym są szkodliwe warunki pracy?

Szkodliwe warunki pracy to warunki, w których pracownicy są narażeni na czynniki mogące negatywnie wpływać na ich zdrowie lub bezpieczeństwo. Mogą to być różnego rodzaju substancje chemiczne, biologiczne lub fizyczne, takie jak:

  • Substancje toksyczne: Szkodliwe substancje chemiczne, takie jak pestycydy, chemikalia przemysłowe, metale ciężkie, rozpuszczalniki organiczne, które mogą powodować zatrucia, podrażnienia skóry, układu oddechowego lub inne choroby.
  • Pyły i dymy: Praca w miejscach, gdzie występują pyły, dymy, aerozole, może prowadzić do uszkodzeń płuc, alergii lub innych problemów zdrowotnych.
  • Hałas: Długotrwałe narażenie na hałas przekraczający dopuszczalne normy może powodować uszkodzenia słuchu, problemy ze snem, stres lub utratę koncentracji.
  • Promieniowanie: Praca w zakładach przemysłowych, laboratoriach medycznych lub innych miejscach, gdzie występuje promieniowanie jonizujące lub niejonizujące, może być szkodliwa dla zdrowia, powodując uszkodzenia tkanek, raka lub inne poważne choroby.
  • Warunki fizyczne: Praca w warunkach ekstremalnych, takich jak wysoka lub niska temperatura, duże wilgotności, wysokie ciśnienie, może wpływać na zdrowie i komfort pracowników.

Sprawdź szkolenia BHP dla pracowników od BHP Center.

Dowiedz się więcej z artykułu Hałas w środowisku pracy — wszystko, co musisz o nim wiedzieć.

Firmy współpracujące

X