1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Konferencje

„Prawo pracy i umowy zlecenia 2017”

Program szkolenia:
Prawo pracy – praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów:

 • prace interwencyjne a umowy o pracę po zmianach w 2016 roku,
 • zmiany w prawie pracy 2017,
 • wyjścia prywatne pracowników w godzinach pracy,
 • umowy o pracę oraz uprawnienia rodzicielskie po zmianach w 2016 roku (m.in. nowe zasady
 • zawierania umów, limity, wypowiadanie, przepisy przejściowe czyli co z istniejącym umowami?)
 • modyfikacja umowy o pracę („aneksy”, „wypowiedzenie zmieniające”)
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (obowiązki pracodawcy, uprawnienia
 • pracownika, najczęściej popełniane nieprawidłowości, uzasadnianie wypowiedzenia,
 • urlopy wypoczynkowe w praktyce (kiedy i czy pracodawca może odmówić, zasady udzielania,
 • jak „zmusić” pracownika do urlopu, urlop na żądanie, odpowiedzialność pracodawcy za
 • nieudzielenie urlopu wypoczynkowego,
 • stanowisko a rodzaj wykonywanej pracy (umowa o pracę, zakres czynności, karta stanowiskowa)
 • przygotowanie pracownika do pracy – badania lekarskie, szkolenia bhp i ocena ryzyka zawodowego.

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Umowy zlecenia od 2017 r:

 • kto jest objęty minimalną stawką godzinową?
 • czy (i które) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne podlegają przepisom o stawkach minimalnych i ewidencjonowaniu lub potwierdzaniu godzin wykonywania zleceń lub usług?
 • ewidencjonowanie lub potwierdzanie godzin wykonywania zleceń lub usług,
 • których umów cywilnoprawnych dotyczą znowelizowane przepisy?
 • jednorazowe zlecenie lub usługa a stawka minimalna i godziny ich wykonywania,
 • umowy zlecenia pomiędzy dwiema osobami fizycznymi prowadzącymi i nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a znowelizowane przepisy,
 • obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach i innych jednostkach organizacyjnych współpracujących ze zleceniobiorcami i świadczącymi usługi,
 • miesięczna stawka „na zleceniu” a obowiązek realizacji wypłaty minimalnej stawki godzinowej oraz ustalanie i dokumentowanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi,
 • ustawa o min. wynagrodzeniu a pracownicy tymczasowi – obowiązki ciążące na pracodawcy -użytkowniku,
 • zastępstwo osoby wykonującej zlecenie lub usługę a „stawka godzinowa” i „czas wykonania usługi lub zlecenia”,
 • umowy zlecenia do których nie stosuje się obowiązków ewidencyjnych ani potwierdzania czasu wykonywania zlecenia/usługi,
 • umowa zlecenia z opiekunami wycieczek, kolonii, zimowisk a znowelizowane przepisy,
 • kontrolowanie wypłacania minimalnej stawki przez organy państwowe,
 • wynagrodzenie minimalne w 2017 roku – nowe zasady, składniki wynagrodzenia,

Firmy współpracujące

X