• E-learning E-learning
  • 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Projekt ustawy o dozorze technicznym na stacjach paliw

18.07.2017
W lipcu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa projekt ustawy o dozorze technicznym na stacjach paliw. Benzyna zawiera lotne związki organiczne, które parują i wypełniają pustą przestrzeń w baku powyżej paliwa. Podczas tankowania samochodu opary te są wypychane na zewnątrz i jeśli nie zostaną wychwycone, przedostają się do atmosfery. Substancje…

Porozumienie w sprawie ochrony przed rakotwórczymi chemikaliami

17.07.2017
Członkowie Parlamentu Europejskiego i negocjatorzy państw należących do UE dopracowali porozumienie w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami. Nowo wprowadzone regulacje ustanawiają maksymalne dopuszczalne stężenia rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Dzięki ich ograniczeniu powinna zmniejszyć się liczba pracowników zapadających na choroby nowotworowe. Nowe przepisy mogą uratować nawet 100…

Sprawozdanie z działalności PIP w 2016 roku

27.06.2017
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie ze swojej ubiegłorocznej pracy. Efektami kontroli i działalności inspektorów jest zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 70 tys. pracowników, zawarcie umów o pracę dla 9 tys. osób oraz odzyskanie ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił jej główny inspektor…

Przepisy BHP w odlewniach metali - projekt rozporządzenia

27.06.2017
Do prac międzyresortowych trafił, skierowany tam przez Ministra Rozwoju i Finansów, projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali. Warto mu się przyjrzeć bliżej. Projekt dotyczący przepisów BHP w odlewniach metali jest reakcją ministerstwa na niejasności i nieprawidłowości zawarte w dotychczas obowiązujących przepisach Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 roku. Praca…

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

30.05.2017
W kwietniu sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Obecnie tę samą ustawę, bez poprawek, przyjął senat. Według nowych przepisów całość pieniędzy płaconych przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową ma być przekazywana bezpośrednio do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do przekazywania 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia na…

Nowe przepisy usprawniające pracę górników

16.05.2017
W połowie roku mają wejść w życie nowe przepisy mające na celu usprawnienie działania ratowników górniczych. Zmiany dotyczą przede wszystkim zasad prowadzenia akcji w kopalniach. Dodatkową nowością jest wymóg, aby jeden z pięciu członków grupy ratowniczej był jednocześnie ratownikiem medycznym. Nowe przepisy dotyczące pracy górników definiują przede wszystkim procedury związane z działaniem ratowników i organizacją…

Prace spawalnicze – bezpieczeństwo i higiena pracy

25.04.2017
Prace spawalnicze obejmują spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali oraz tworzyw termoplastycznych za pomocą płomienia gazów palnych lub łuku elektrycznego. Stanowiska, na których wykonywane są prace spawalnicze, dzielą się na stałe i ruchome - na obydwu z nich obowiązują zasady BHP. Spawanie i cięcie metali może być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające przeszkolenie…

Zasady BHP a korzystanie z wózków widłowych

18.04.2017
Wózki widłowe to najczęściej używane pojazdy mechaniczne w transporcie wewnętrznym firm zajmujących dużą powierzchnię. Takie pojazdy wykorzystuje się do przemieszczania towarów, przy pracach załadunkowych i rozładunkowych. Wózki widłowe są bardzo funkcjonalne i praktyczne, dodatkowo pełnią ważną funkcję w realizacji prac w magazynie lub fabryce. Jednak obsługa tego typu pojazdów musi być wykonywana z zachowaniem zasad…

Nowe obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn do robót budowlanych ziemnych i drogowych

28.03.2017
Od kwietnia 2017 roku zmniejszy się ilość obowiązków spoczywających na szkoleniowcach operatorów maszyn do robót budowlanych ziemnych i drogowych. W ramach pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, Minister Rozwoju nowelizuje przepisy, likwidując nadmierne obowiązki szkoleniowców. Większa odpowiedzialność będzie spoczywała na instruktażach stanowiskowych. Minister Rozwoju podpisał 16 stycznia 2017 roku nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001…

Nowi partnerzy w programie „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwa”

14.03.2017
Od marca 2017 r. do programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” przystąpiły kolejne firmy - Rembor General oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Głównymi założeniami tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach, a także wyeliminowanie groźnych wypadków, zwłaszcza tych kończących się śmiercią poszkodowanego. Coraz więcej firm budowlanych dąży do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom na…

Nowe przepisy BHP dla celników

23.01.2017
Na początku stycznia 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów regulujące szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, wydanym w dniu 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych, przełożony, czyli szef Służby Celnej, ma obowiązek zapewnić…

Komisja Europejska a zmiany w regulacjach BHP

12.01.2017
Komisja Europejska chce wprowadzić w życie inicjatywę mającą poprawić bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników. Zaproponowane w przepisach BHP zmiany dotyczą przede wszystkim zatrudnionych, którzy są narażeni na kontakt z substancjami rakotwórczymi. Kraje Unii Europejskiej posiadają bardzo zaostrzone normy dotyczące ochrony pracowników. Inwestycje w BHP przyczyniają się do poprawy życia pracowników, a także pomagają zapobiegać wypadkom i…

Firmy współpracujące